Bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành

UNICEF hợp tác với các đối tác để ngăn ngừa và ứng phó với hành vi bạo hành đối với trẻ em.

Protecting Children from Violence
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung