Bảo trợ xã hội

UNICEF cam kết giúp Việt Nam xây dựng một hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em, đồng thời với việc giải quyết tình trạng nghèo thu nhập và biến động về kinh tế, hệ thống này sẽ giúp giải quyết tính dễ bị tổn thương về mặt xã hội.

Viet Nam aspires to an inclusive social protection system relevant to its lower middle-income status and to better realize basic human rights.
UNICEF Viet Nam\Doan Bao Chau