Trẻ em trong tiến trình phát triển ở Việt Nam

Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030

Viet Nam’s Sustainable Development Goals with a Child Focus
UNICEF\Simon Lister

Điểm nổi bật

Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) thuộc Chương trình nghị sự 2030 được xây dựng và nhất trí thông qua để hỗ trợ các nước xác định mục tiêu giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững của mình trong vòng 15 năm tới. Đây là các mục tiêu nối tiếp của các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, hướng tới sự phát triển bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển. Chương trình nghị sự 2030 có 17 mục tiêu lớn và 169 mục tiêu cụ thể. Trẻ em là đối tượng quan trọng của SDG, được đề cập trong 12/17 mục tiêu lớn và 38/169 mục tiêu cụ thể.

Theo đó, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (KHHĐ VSDG) cũng đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam (VSDG) và 115 mục tiêu cụ thể. Tương tự như trong SDG, trẻ em là nhóm đối tượng quan trọng, có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến 12/17 VSDG và 40/115 mục tiêu cụ thể của V SDG. 

Báo cáo này sẽ so sánh, đối chiếu các mục tiêu cụ thể của SDG và VSDG để thấy sự khác biệt trong mục tiêu chính sách và các thiếu hụt liên quan đến trẻ em của Việt Nam; rà soát các chính sách đã ban hành liên quan đến các VSDG để tìm ra các khoảng trống cần lấp đầy; đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu cụ thể của VSDG liên quan đến trẻ em trong thời gian vừa qua cũng như phát hiện những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất các khuyến nghị để thúc đẩy việc thực hiện
các VSDG liên quan đến trẻ em từ nay đến năm 2030.

Trẻ em trong tiến trình phát triển ở Việt Nam
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải báo cáo

(PDF, 8,25 MB)