Tác động kinh tế - xã hội của dịch COVID-19 lên trẻ em và các hộ gia đình tại Việt Nam

Nghiên cứu sâu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Bắc Giang

The Socio-Economic Impacts of COVID-19 on Children and Families in Viet Nam
UNICEF Viet Nam

Điểm nổi bật

Bước sang năm thứ ba của đại dịch, trẻ em và gia đình ở Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều thách thức trước những biến động toàn cầu mới và đang diễn ra về mặt kinh tế - xã hội, chính trị và môi trường. Quan trọng là phải hiểu được mức độ bảo trợ mà các gia đình có trẻ em ở Việt Nam nhận được, cũng như mức độ chịu đựng của họ, khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng quy mô lớn như đại dịch COVID-19 để giúp đưa ra những thông tin mới nhất chỉ dẫn cho chi tiêu xã hội, hướng đến thúc đẩy và bảo vệ đầu tư về phát triển vốn con người bền vững. Vì vậy, nghiên cứu tiếp nối về tác động kinh tế xã hội của COVID-19 lên trẻ em và các gia đình ở Việt Nam đã được UNICEF Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách Xã hội thực hiện.

Tác động kinh tế - xã hội của dịch COVID-19 lên trẻ em và các hộ gia đình tại Việt Nam
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt