Chăm sóc con trong mùa dịch COVID-19

Một số cách dành cho cha mẹ chăm sóc và nuôi dạy con cái trong mùa dịch COVID-19

Điểm nổi bật

Nuôi dạy con vì Sức khỏe trọn đời được hỗ trợ bởi GCRF của UKRI Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, Hội đồng nghiên cứu châu Âu (ERC) thuộc Chương trình khung thứ bảy của Liên minh châu Âu và Chương trình đổi mới và nghiên cứu đổi mới của Horizon 2020, Quỹ cải tiến bền vững của Đại học Oxford, UNICEF, Leverhulme Trust, Hội đồng nghiên cứu kinh tế và xã hội, WHO, CIDA, Quỹ nghiên cứu quốc gia Nam Phi, IlifaLabantwana, Quỹ ngân hàng Rand Merchant, Quỹ từ thiện ApexHi, Quỹ John Fell, Quỹ đánh giá, Quỹ UBS Optimus, USAID -PEPFAR, Wellcome Trust, Grand Challenges Canada và Wellspring Advisors.

Parenting tips during COVID-19
Tác giả
Parenting for Lifelong Health
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt