Báo cáo phân tích tình hình trẻ em 2016

Trẻ em hôm nay là động lực phát triển của Việt Nam vào năm 2030. Đầu tư vào trẻ em là đặt nền móng cho sự phát triển bền vững và lâu dài.

A situation analysis of children in Viet Nam 2016
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Báo cáo “Phân tích Tình hình Trẻ em Việt Nam” đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình nghiên cứu, phân tích và tìm hiểu về tình hình trẻ em tại Việt Nam. Tài liệu này là sản phẩm hợp tác giữa UNICEF Việt Nam và Chính phủ Việt Nam do Bộ LĐTB&XH, cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề trẻ em, chủ trì điều phối. Sự hợp tác chặt chẽ giữa UNICEF và Chính phủ Việt Nam được thể hiện trong tất cả các giai đoạn xây dựng và hoàn thiện báo cáo. 

Báo cáo áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người, phân tích tình hình trẻ em dưới lăng kính nguyên tắc cốt lõi như quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử và trách nhiệm giải trình. Giá trị của cách tiếp cận này đó là cho phép phân tích vấn đề ở mức độ sâu hơn, khi phát hiện thấy một vấn đề liên quan đến quyền không được thực hiện thì giúp hiểu rõ nguyên nhân tại sao. Vì vậy, Báo cáo đã đóng góp lớn vào việc tìm hiểu và phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam - trẻ em trai và gái, trẻ em nông thôn và thành thị, trẻ dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số, trẻ em trong gia đình nghèo khó và giàu có.

Các phát hiện của Báo cáo đã khẳng định những tiến bộ đáng kể của Việt Nam trong công tác thực hiện quyền của trẻ em. Tuy nhiên, các phát hiện cũng nêu ra những khía cạnh cần cải thiện và nhanh chóng thực hiện như giảm tình trạng bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng, giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, phát triển trẻ thơ, tăng cường giáo dục hòa nhập và chất lượng giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được về vấn đề trẻ em, Báo cáo cũng phân tích những vấn đề chưa hoàn thành và những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh phát triển kinh tế và xã hội hiện nay và trong bối cảnh Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững đến năm 2030.

Với Kế hoạch Hành động Quốc gia Thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5 năm 2017, Việt Nam cam kết thực hiện Chương trình Nghị sự 2030, nhấn mạnh vào tính công bằng và tập trung vào trẻ em: Các mục tiêu phát triển bền vững chỉ hoàn thành khi được thực hiện cho tất cả trẻ em, ở tất cả mọi nơi. Đây là cam kết rõ ràng của Việt Nam đối với các vấn đề về trẻ em mà trên thực tế đã được Việt Nam thể hiện qua các ưu tiên và đầu tư cho trẻ em trong nhiều năm. Báo cáo ghi nhận những thành tựu đó, đồng thời kêu gọi Chính phủ Việt Nam tiếp tục vai trò lãnh đạo trong công tác thực hiện quyền trẻ em.

Phân tích tình hình trẻ em 2016
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải báo cáo

(PDF, 5,58 MB)