Đảm bảo đầu tư công cho trẻ em Việt Nam

Báo cáo tóm tắt phân tích ngân sách dành cho trẻ em trong một số lĩnh vực tại Việt Nam

Ensuring public investment in children in Viet Nam
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Về quyết tâm chính trị, Việt Nam được coi là quốc gia đã dành sự quan tâm cao cho trẻ em. Điều đó được thể hiện trong các Nghị quyết mang tính chiến lược cho mỗi giai đoạn lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; qua sự tham gia rất sớm vào việc ký Công ước Quyền trẻ em của Liên Hiệp quốc (ngày 20/02/1990, và là nước thứ 2 ký Công ước này). Quyết tâm chính trị về sự quan tâm đến trẻ em đã được thể chế hóa trong Hiến pháp 20131  và các Luật có liên quan đến trẻ em2. Sự vào cuộc của chính phủ và chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các chính sách có liên quan đến trẻ em cũng khá tích cực; tuy nhiên kết quả của hoạt động chăm sóc trẻ em vẫn còn chưa đạt được kỳ vọng so với mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn. Đặt trong bối cảnh khung pháp lý về quản lý tài chính công ở Việt Nam kể từ năm tài khóa 2017 trở đi đòi hỏi chi tiêu công phải gắn với kết quả hoạt động3; trong đó có chi tiêu công cho trẻ em, là hoạt động mà chính phủ Việt Nam đang phải nỗ lực thực hiện để hiện thực hóa quyết tâm chính trị của mình. Báo cáo phân tích ngân sách dành cho trẻ em trong một số lĩnh vực tại Việt Nam có thể cung cấp thêm bằng chứng về mức độ phù hợp giữa phân bổ ngân sách cho trẻ em với mục tiêu chính sách phát triển trẻ em mà Chính phủ Việt Nam đã xác định. 

Ensuring public investment in children in Viet Nam
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải báo cáo

(PDF, 2,54 MB)