Ứng dụng công nghệ di động trong phát triển trẻ thơ toàn diện

Để hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu đầy quyết tâm của sáng kiến Ứng dụng Công nghệ di động trong Phát triển trẻ thơ toàn diện

Mobile Integrated Early Childhood Development
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung