Đổi mới Sáng tạo

UNICEF đang nỗ lực thúc đẩy việc trao quyền cho thanh niên Việt Nam thông qua việc ứng dụng công nghệ và đi đầu trong việc lãnh đạo đổi mới sáng tạo.

Innovation
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung