Đảm bảo an toàn cho trẻ, ngăn chặn các hành vi bạo hành

UNICEF hợp tác với các đối tác để ngăn ngừa và ứng phó với hành vi bạo hành trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ

Protecting Children from Violence
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung