Video mới

UPSHIFT – Các kỹ năng thế kỷ 21 tại Việt Nam
Tinh thần Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp xã hội trong môi trường đô thị - Sự hợp tác giữa UNICEF và Pearson. UPSHIFT là một trong những chương trình đổi mới sáng tạo thành công của UNICEF Việt Nam. Thông qua các hoạt động từ 2015 đến 2017, UPSHIFT đã minh chứng tính hiệu quả đối với thanh thiếu niên và những vấn đề thành thị mà các em gặp phải, nhất là với nhóm thanh thiếu niên và trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi, khó khăn.

unite for children
Search: