05 Oktýabr 2020

COVID-19 döwründe synp otaglarynda seresaplylyk çäreleri

Mekdepleriň gaýtadan açylýan döwründe, COVID-19-ň mekdepde we onuň çäginden daşarda ýaýramagynyň öňüni almak üçin seresaplylyk çärelerini görmek wajypdyr. Mugallym hökmünde bu zatlary bilmek diňe bir özüňizi däl-de, eýsem okuwçylaryňyzy hem gorar. COVID-19 hakynda gorky döredýän we ýalan maglumatlardan we howply toslamalardan ägä boluň. Käbir…, Mekdeplerde howpsuz araçägi saklamak      , Bir-birek bilen howpsuz araçägi saklamaga gezek gelende, mekdebiňiziň müdirliginiň kesgitlän ýörelgelerine, şeýle-de ýurduňyzyň Saglygy goraýyş ministrliginiň we/ýa-da ýerli saglygy  goraýyş edaralarynyň we häkimiýetleriň kesgitlän lukmançylyk çäreleriniň toplumyna laýyklykda synp otagynda berjaý etmeli käbir esasy düzgünleri ýola goýuň. Mekdepde…, Saglyk we el arassaçylygynyň düzgünleri, Mugallymlar okuwçylaryň özlerini we beýlekileri COVID-19-dan goramalydygyna düşünmeklerini üpjün etmekde juda wajyp wezipäni ýerine ýetirýärler we siziň synp otagynda görelde bolmagyňyz wajypdyr. Elleri ýuwmaklyk  mikroblaryň ýaýramagyna garşy göreşmegiň we okuwçylaryň we işgärleriň sagdyn bolmaklarynyň iň ýeňil, iň tygşytly we netijeli ýollarynyň…, Arassalama we ýokançsyzlandyrma, Synp otagyňyzyň arassalygyny we ýokançsyzlandyrylmagyny üpjün etme hakynda maglumat. Predmetleriň ýüzlerini we mekdep partalary, tagtalar, gapylaryň tutawaçlary, kompýuteriň düwmejikleri, amaly okuw esbaplary, suw kranlary, telefonlar we oýunjaklar ýaly gündelik ellenilýän zatlary arassalama we ýokançsyzlandyrma. Aýdyň hapalanan zatlaryň ýüzlerini…, Okuwçylaryňyzyň ýarawsyz görünen ýagdaýynda görülmeli çäreler, COVID-19-ň alamatlaryny kesgitleme Iň adaty alamatlar- gyzdyrma, üsgürme, we ysgynsyzlyk. Demiň gysmasy, döşüň agyrmasy ýa-da gysylmasy, myşsalaryň ýa-da beden agyrysy, kelleagyry, tagam ýa-da ys almazlyk, bokurdak agyry, burnuň akmasy ýa-da dykylmasy, içgeçme, ýürek bulanmaklyk, gusmaklyk, garyn agyry we bedene örgün örmesi ýaly zatlar onuň…
04 Sentýabr 2020

Mugallymlar üçin okuwçylar bilen koronawirusyň keseli (COVID-19) barada gürleşmegiň ýollary

Bütin dünýäde adamlar özüni, maşgalalaryny we jemgyýetini koronawirusyň keselinden (COVID-19) goramak üçin çäreleri görýär. Şeýle-de bolsa, çagalaryň oňaýly, hoşniýetli, inklýuziw we goldaw berýän gurşawda bilim almagyny dowam etmegi zerur. Muny durmuşa geçirmekde mekdepler we mugallymlar uly orny eýeleýär. Koronawirusyň keseli (COVID-19) barada…, Mekdebe çenli ýaşdaky çagalar, Oňaýly saglyk endikleri, mysal üçin, asgyrylanda ýa-da üsgürilende agzymyzy tirsegimiz bilen ýapmalydygy we elimizi ýygy-ýygydan ýuwmalydygy barada aýdyň. Keseliň ýokuşma howpunyň öňüni almak barada şu ýerde has giňişleýin okaň. Çagany koronawirusyň keselinden we beýleki kesellerden goramagyň netijeli usullarynyň biri ýygy-ýygydan azyndan 20…, Başlangyç synp okuwçylary, Çagalaryň başdan geçirýän ýagdaýy barada gyzyklanyň we olaryň ýaş aýratynlygyna esaslanyp, soraglaryna jogap beriň, olara artykmaç maglumat bilen agram salmaň. Olary öz duýgulary bilen paýlaşmaga iteriň. Başdan geçirýän duýgulary barada gürleşiň we adatdan daşary ýagdaýda şeýle bolmagy adaty zatdygyny düşündiriň. Özüni we beýlekileri goramak üçin…, Orta synp okuwçylary, Okuwçylary aladalandyrýan meseleleri hökman diňläň we olaryň soraglaryna jogap beriň. Okuwçylar özüni we beýlekileri goramak üçin köp za edip bilýändigini belläň. Mysal üçin, adamlaryň arasynda araçägi saklamalydygyny düşündiriň. Mundan başga-da, asgyrylanda, üsgürilende agzymyzy tirsegimiz bilen ýapmak, elimizi ýygy-ýygydan ýuwmak ýaly oňaýly…, Ýokary synp okuwçylary, Okuwçylary aladalandyrýan meseleleri hökman diňläň we olaryň soraglaryna jogap beriň Özüni we beýlekileri goramak üçin, çagalaryň köp zat edip bilýändigini belläň. Mysal üçin, adamlaryň arasynda araçägi saklamak barada düşündiriň. Mundan başga-da, asgyrylanda, üsgürilende agzymyzy tirsegimiz bilen ýapmak, elimizi ýygy-ýygydan ýuwmak ýaly oňaýly…