25 Awgust 2023

ÝUNISEF Türkmenistanda köp platformaly sanly kyssaçylyk boýunça okuw maslahatyny gurady

Maglumatyň, daş-töweregimiziň sesleriniň we ünsi yzygiderli peselýän adamlaryň aşa köp bolan dünýäsinde öz sesiňizi nädip eşitdirip bilersiňiz? Diňe bir ünsüňizi özüne çekmän, eýsem Sizi durmaga, pikirlenmäge mejbur etjek, Sizi ruhlandyrjak we durmuşyňyza wajyp üýtgeşmeleri girizmekligiň zerurdygyna ynadyrjak hekaýany nädip gürrüň bermeli? Bu…, Birinji gün: Hekaýanyň beýanyny açyp görkezmek, Birinji gün gatnaşyjylar sanly kyssaçylygyň inçe tilsimlerini resmi däl, gyzykly we erkin ýagdaýda öwrendiler. Gatnaşyjylar ýumoryň, duýgynyň we ygtybarlylygyň üsti bilen adamlara täsir edip biljek zatlary has düýpli öwrenip, täsirli hekaýalaryň manysyna düşünmek üçin syýahata ugradylar. Kofe içmek üçin arakesmä çykylan wagty hem, gülki we çuňňur…, Ikinji gün: Bilelikdäki döredijiligi emele getirmek, Ikinji gün ssenariýa üýtgedi: gatnaşyjylar şägirtden döredijä öwrüldi. Okuw maslahatynyň gurşawy zehinleriň we platforma bilen işlemek tejribeleriniň düregeýliginiň sazlaşýan hyzmatdaşlygynyň bileleşen güýji bilen möwç urýardy. Sebäbi, gatnaşyjylar üç topara bölünip, olaryň her birine sanly raskadrowkany we mazmun taslamasyny döretmeklik…, Üçünji gün: Ajaýyp sanly eserleriň tanyşdyrylyşy, Iň soňky gün toparlaryň üçüsi özleriniň sanly eserini – ekranlaryň çäginden çykýan, dürli platformalarda we jemgyýetlerde yz galdyrmaga taýyn hekaýasyny görkezdiler. Bir topar adaty bolmadyk dizaýnyň we sungat görnüşiniň täze konsepsiýasyny, beýlekisi – çap etme, wideo, poçta we radio ýaly dürli platformalarda sýužet yzygiderliligini ulanmak üçin…