Ene-atalary çaga irki bilimi bermäge çekmek

Türkmenistanda ene-atalyk merkezleri çagalary mekdebe taýýarlamaga kömek edýär

Juli Pudlowski
tuk-engaging-parents
UNICEF
24 Mart 2019

Sakar etrabyndaky çagalar bagynda açylan ene-atalyk merkezinde hossarlary bilen ders alýan çagalar uly adam bolup ýetişenlerinde kim boljakdygyny eýýämden bilýärler. 5 ýaşly Mekan suratkeş bolmak isleýär. 5 ýaşly Azat aýdymçy bolmak isleýär. 5 ýaşly Şirin sazanda bolmak isleýär. 5 ýaşly Esen ýazmagy we okamagy öwretmek isleýär. 6 ýaşly Gözel çagalara oýun oýnamagy öwretmek isleýär.

Merkez ÝUNISEF-iň tehniki goldaw bermegi bilen, Hökümet tarapyndan esaslandyryldy. Munuň sebäbi ýurduň çagalar baglarynda gatnaşygyň pesligidir. Başlangyç mekdebe gatnap başlan çagalaryň 44%-i geçen okuw ýylynyň dowamynda mekdebe çenli bilim edarasyna gatnaýardy. Irki bilim çagalara gysga wagtda mekdepde gowy ýetişik gazanmaga ýardam berýär. Muny nazara alyp, ÝUNISEF oýun oýnamak arkaly bilim bermäge gönükdirilen okuw maksatnamasyny işläp taýýarlamaga goldaw berdi. Bu 1-nji synpda okuwa başlaýan çagalaryň bilim almagyny ýeňilleşdirýär we ene-atalaryň gözýetimini giňeldýär. Hepdede bir gezek çagalar we olaryň ene-atalary çagalar bagynda ýerleşýän ene-atalyk merkezinde derse gatnaşýarlar.

Lebap welaýatynyň Bilim bölüminiň başlygynyň orunbasary Zulfiýa Azimowa bu merkezler diňe ene-atalaryň bilimini artdyrmak üçin güýçli gural bolman, eýsem olaryň çagalary okatmak başarnyklaryny hem ösdürmäge kömek edýär diýip hasaplaýar. Esasy maksat bu tebigy endikleri artdyrmakdan we mekdepde çagalar üçin zerur bilimi bermek üçin ene-atalaryň düşünjesini giňeltmekden ybaratdyr.

Ene-atalyk merkeziniň maksatnama dolandyryjysy hökmünde, Zulfiýa öýde çaga irki bilimi bermek üçin döredilen şertlere baha bermek üçin öýlere baryp görýär. Ol çaganyň irki bilimi almagy üçin maşgala netijeli serişde bolup hyzmat edýär diýip hasap edýär we çaganyň matematika boýunça bilimini we hereket ediş başarnyklaryny ösdürmek üçin maşgalalara nahar taýýarlamak we dokamak ýaly usullary ulanmagy maslahat berýär.

Mekdebe çenli bilim maksatnamasynyň müdiri Tamara Ýazyýewa: “Hakykatdan-da mekdebe taýýarlyk derslerini geçen çagalar beýlekilerden tapawutlanýar. Bu olaryň iň bolmanda sözleýiş endiklerini ösdürýär” diýip belledi.

Zulfiýa: “Ene-atalarda çaga bilim bermek boýunça tebigy başarnyklar bar. Biz bu başarnyklary kämilleşdirmegi, şeýle-de olara çagalary mekdebe taýýarlamak üçin zerur didaktiki we interaktiw başarnyklary özleşdirmäge ýardam bermegi maksat edinýäris” diýdi.