ÝUNISEF-iň wekiliniň Nowruz baýramy mynasybetli gutlagy

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand Nowruz baýramy bilen gutlaýar.

ÝUNISEF
24 Awgust 2020

Eziz dostlar!

ÝUNISEF-iň adyndan siziň hemmäňizi ýetip gelýän Halkara Nowruz baýramy bilen gutlaýaryn!

Nowruz baýramy gadymy döwürlerden bäri bellenilýän baýramlaryň biri. Ol güneşli howanyň we baharyň gelmegini alamatlandyrýar.Täze başlangyçlaryň wagtyny aňladýar. Şeýle ajaýyp pursatda size we çagalaryňyza asudalyk we abadanlyk arzuw edýärin. Geliň, bilelikde Nowruz baýramyny belläliň, birek-birege kömek edeliň we hoşniýetli bolalyň!  

Nowruz baýramyňyz gutly bolsun!

UNICEF