Türkmenistanda durmuş hyzmatlarynyň bahalandyrylyşy

Durmuş taýdan gorag çagalaryň we maşgalalaryň zerurlyklaryna düşünmekde we olary çözmekde ähmiýetli orny eýeleýär.

Esasy wakalar

Durmuş taýdan gorag çagalaryň, maşgalalaryň we jemgyýetiň ýaşaýyş şertlerine durnuklylygyny berkitmekde, deň hukuklylygyny üpjün etmekde we adam we ykdysady ösüşi milli derejede goldamakda wajyp wezipäni ýerine ýetirýär.

Barlag durmuş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän 120 hyzmatdaş, şol sanda milli ýerli we sebitleýin ygtyýarly işgärler, hünärmenler, ejiz çagalaryň ene-atalary we atalary, eneleri, babalary we mamalary, durmuş hyzmatlaryny ýola goýýan döwlet we döwlete degişli däl edaralaryň ýolbaşçylary we hünärmenleri bilen geçirilen söhbetdeşliklere we maksatlaýyn topar maslahatlaryna esaslanýar.

Esasy maksat şäher we oba ýerlerinde çagaly maşgalalaryň esasy zerurlyklaryny kesgitlemekden, ýerli derejede hyzmat üpjünçilerini we isleg bildirilýän hyzmatlary, durmuş hyzmatlary ulgamyny dolandyrmagyň gurluşyny, bar bolan pudagara hyzmatdaşlyklary anyklamakdan ybarat boldy.

Turkmenistan Social Services Assessment
Awtor
ÝUNISEF
Çap edilen senesi
Diller
Iňlis dili

Hasabaty indiriň

(PDF, 346,60 KB)