Çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018–2022-nji ýyllar üçin hereketleriň meýilnamasy

Türkmenistanda çaganyň hukuklaryny berjaý etmek boýunça geçirilmeli çäreleriň Çagalaryň hukuklary boýunça Milli meýilnamasy çaganyň hukuklarynyň berjaý edilmegi we goragyň üpjün edilmegi çygrynda maksatlary we wezipeleri kesgitleýän toplumlaýyn resminama

Esasy wakalar

Çagalaryň hukuklary boýunça Milli meýilnama çagalaryň ýagdaýlaryny mundan beýläk hem gowulandyrmaga, olaryň hukuklarynyň we abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny öz içine alýar. Çagalaryň hukuklary boýunça Milli meýilnamany işläp düzmek we durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan çagalaryň hukuklaryny berjaý etmek boýunça borçnamasyny ýerine ýetirmegi maksat edinýär.

The National plan on Children’s rights
Awtor
Türkmenistan
Çap edilen senesi
Diller
Türkmen dili, Iňlis dili, Rus dili

Files available for download