ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Evet Deyin, Yaz 2006: Küresel bir Sorun için Küresel bir Çalışma

Kol kola, okul bahçesinde koşan çocuklar

Çocukların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması’na katılımı, planlama ve hazırlık süreçlerinin her aşamasında teşvik edilmiştir. Fotoğraf Rana Mullan © UNICEF Türkiye 2006

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması’nın bu Sonbahar’da yayınlanmasıyla, hükümetleri ve ortakları, ulusal ve uluslararası hukukta değişikliklerin önünü açarak çocukların korunma haklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğa yönelik şiddetin biçimleri, nedenleri ve etkileri hakkındaki mevcut araştırma ve analizlerden yola çıkan raporun sunacağı öneriler, Avrupa Konseyi’nin Çocuğa Yönelik Şiddete Son Verme Programı için de bilgi sağlayacaktır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması

BM Genel Sekreteri, Kofi Annan, Ankara, Eylül 2006

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Başbakanlık’ta yapılan basın toplantısına katıldı, Ankara, Eylül 2006.
Fotoğraf Rana Mullan © UNICEF Türkiye 2006

Çocuk Hakları Komitesi’nin tavsiyesi üzerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Şubat 2003’te Çocuklara Yönelik Şiddet hakkındaki küresel araştırmasını başlatmıştır. Çalışmayı talep eden Komite Başkanı, böyle bir çalışmanın çocuğa yönelik şiddetin tüm biçimleri için etkin bir mücadele ve önleme amaçlayan stratejilerin geliştirilmesine öncülük edeceğini ve etkili önleme, koruma, müdahale, tedavi, iyileştirme ve yeniden katılım sağlamak için tüm Devletler tarafından uluslararası düzeyde atılması gereken adımların ana hatlarını çizeceğini vurgulamıştır.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), DSÖ ve UNICEF arasındaki ortak çalışmanın ürünü olan Araştırma, çocuğun gelişiminde aşağıda sıralanan ortamlar içinde gerçekleşen şiddetin sebep ve etkileri hakkında eyleme yönelik bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır:

  • evde ve aile içinde;
  • okul ve eğitim ortamlarında;
  • kurumlarda;
  • kanunla ihtilafa düşen çocuklar dahil, toplumda ve sokakta;
  • çalışma ortamlarında.

Araştırma, hükümetlerin ve ortaklarının değişimi desteklemede nasıl daha proaktif olabileceğini ve çocukların bu süreçte nasıl aktif katılımcılar olarak yer alabileceğini gösterecektir. Bu amaçla, dünyanın dört bir yanından çocuklar bu yılın Mayıs ayında taslak rapor üzerindeki görüşleriyle sürece katkıda bulunmaya davet edilmiştir.

Araştırma, ülke ülke karşılaştırmalı veriler sunmayacak olsa da, hükümetler için hazırlanan resmi bir anket formuna verilen yanıtlardan, resmi istatistiklerden, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) kapsamında hazırlanan raporlardan, uzman grup toplantılarından, konferanslardan, zirvelerden ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan raporlardan yararlanılarak hazırlanacaktır. Süreç boyunca katılım gösteren çocuklar tarafından verilen bilgiler de nihai raporun ve rapor önerilerinin oluşturulmasında katkı sağlayacaktır.

Araştırma’nın üç versiyonu yayımlanacaktır: BM Genel Kurulu’na politika odaklı kısa bir tavsiye belgesi; bir çocuk dostu versiyon ve, vaka incelemelerini, en iyi uygulamaları ve önerileri bir araya getiren daha kapsamlı, halka yönelik bir versiyon. Araştırma, çocuğa yönelik şiddetin yarattığı dehşet üzerinde durmayacak, bunun yerine ulusal ve uluslararası düzeylerde alınabilecek önleyici ve rehabilite edici önlemlere ve etkin çarelere odaklanacaktır.

Araştırma Raporunun yayımlanması ayrıca katılımcı çocuklara 2007 döneminde bölgesel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen takip etkinliklerini tartışma olanağı da sunacaktır.

Avrupa Konseyi’nin Çocuğa Yönelik Şiddete Son Verme Programı

Maud de Boer-Buquicchio ve Majesteleri Hanover Prensesi Caroline

Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-Buquicchio ve Majesteleri Hanover Prensesi Caroline, Çocuklar için ve Çocuklarla Birlikte bir Avrupa Kurmak konulu Avrupa Konseyi konferansında.
Fotoğraf Sandro Weltin © Avrupa Konseyi 2006

Avrupa Konseyi, Çocuğa Yönelik Şiddete Son Verme programını Nisan ayında gerçekleştirdiği iki günlük bir konferansla başlattı. Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-Buquicchio, programın çocuklarla birlikte ve çocuklar için bir Avrupa inşa etmek hakkında olduğunu açıkladı. Konferansta yaptığı konuşmada, de Boer-Buquicchio şu uyarıda bulundu:

Neredeyse altı seneyi bulan inşa ve yeniden yapılandırma çalışmalarına rağmen, Avrupa hala çocuklarımız için bir ev haline gelemedi … çocuklara yönelik şiddet devam etmekte, büyümekte ve yeni biçimlere bürünmektedir. Tüm ülkelerde bu sorun vardır ve hiçbir ülke bu sorunu çözmek için her şeyi yapmış değildir. Bunu göz önüne alarak, tüm enerjimizi, kaynaklarımızı ve uzmanlığımızı çocuk haklarına saygıyı teşvik etmeye ve çocuklara karşı şiddetle mücadele etmeye adamaya karar verdik.

De Boer-Buquicchio, Avrupa’da insan hakları standartlarının çok iyi olmasına rağmen, geçen yıl Lubiyana’da gerçekleştirilen BM Genel Sekreteri’nin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması Bölgesel Danışma Toplantısında şiddetin Avrupa Konseyi’nin tüm üye devletlerinde ısrarla devam ettiği sonucuna varıldığına işaret etti.

De Boer-Buquicchio, çocuk katılımcılara büyük bir açık sözlülükle şunları söyledi:

İyi haber, gerçekten çocuklarla birlikte bir Avrupa kurmak istiyoruz. Kötü haber ise, bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz.

Çocuklara Yönelik Şiddete Son Verme Programı dört ilkeye dayanıyor:

  • zorlu ekonomik, politik ya da sosyal koşullardaki çocukların korunması;
  • ulusal stratejiler uygulamak suretiyle şiddetin önlenmesi;
  • cinsel sömürüye karşı uluslararası yasal bir belge hazırlamak da dahil olmak üzere, şiddetten sorumlu olan kişiler hakkında yasal işlem yapılması;
  • okul dışında ya da başka şekilde sosyal olarak dışlanmış olanlar da dahil olmak üzere, çocukların katılımı.

Programın ilk hedefi, Devletlere ÇHS gibi uluslararası yasal belgeler çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmelerinde yardımcı olarak çocuk haklarını desteklemektir. Programın ikinci hedefi ise, Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması’nda yapılan önerilerin uygulamasını izlemektir.

UNICEF Cenevre Bölge Direktörü Philip O’Brien şunlara dikkat çekti:

Sıfırdan başlamıyoruz -- elimizde temel olarak kullanabileceğimiz Sözleşme var. ÇHS; sivil, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal olmak üzere tüm hakları kapsayan ve tüm dünyadaki çocukların refahını, gelişimini ve onurunu korumak için gerekli temeli sunan, yasal olarak bağlayıcı bir belgedir.

O’Brien ayrıca göstergeleri izlemenin ve veri toplamanın önemini de vurguladı:

Çocuk hakları göstergelerinin gelişimi ve tanımı, göstergelerin ve istatistiklerin uyumu, ulusal istatistik otoritelerinin ve verilerin toplamasındaki yakın işbirliğiyle gerçekleşmesi, ulusal ve Avrupa ölçeğinde bilgi yönetim sistemlerinin hedeflenen ulusal çocuk haklarının teşviki ve farkındalığının artması için bir temel sağlanması açısından çok önemlidir

UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (ODA/BDT) Bölge Direktörü Maria Calivis şöyle demiştir:

Çocukları korumak için bir çok koruyucu tedbir oluşturulmuş olsa da, çocukların görüşleri çoğunlukla somut eylemlere çevrilmemiştir ve hesap verebilirlik düzeyi çok düşük olmuştur.

Daha da önemlisi, sistem en savunmasız durumdaki çocukları bile koruyamamaktadır; farklı etnik gruplardan gelen çocuklar, kurumlarda kalan çocuklar ve refakatsiz çocuklar bu gruba dahil olanların sadece birkaçıdır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması hakkında daha fazla bilgi okuyabilirsiniz.

Avrupa Konseyi’nin Çocuğa Yönelik Şiddete Son Verme Programı hakkında daha fazla bilgi okuyabilirsiniz.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

Bu sayıyı pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 775KB]

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …