ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Ek Sözlük: X -- Z

Yaşam Kalitesi Göstergesi, 25 (25YKG)
İçişleri Bakanlığı İl İdareleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) da desteğiyle Türkiye’deki çocukların durumunu izlemeye yönelik bir dizi gösterge geliştirmiştir. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ve Avrupa çocukları kapsama göstergelerine atıfla 25 Yaşam Kalitesi Göstergesinin (25YKG) geliştirilmiş olması, Önce Çocuklar projesi şemsiyesi altında gerçekleştirilen en önemli adımlardan biridir. BKH ve AB modellerinde çok benzer biçimde, 25YKG de birbiriyle ilişkilidir. Başka bir deyişle, bu göstergelerden birinde sağlanan ilerleme, diğer göstergeleri de olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, bütün veriler cinsiyete göre ayrıştırılacaktır. BKH’lerdeki ilerlemeleri izlemek üzere geliştirilen BM DevInfo sisteminin Türk versiyonu — DevInfoTürk — geliştirilmiş ve bu 25YKG’yi izlemekte kullanılacaktır. TÜİK ayrıca, her bir göstergenin tam tanımı, hesaplanma yolları ve veri kaynakları ile ilgili bir kılavuz kitapçık hazırlamıştır. 25YKG’nin, çocuk ve kadın haklarının yaşama geçirilmesinin daha iyi izlenmesi, çocuklara ilişkin sosyal politikalara girdi sağlaması ve çocukları yoksulluktan koruyacak sistematik bir yapının oluşturulması bakımından önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 25YKH, Önce Çocuklar Bülteni, Kış 2007 sayısında listelenmiştir. English
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …