ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Ek Sözlük: R -- T

Richter Ölçeği (RÖ)
Sismik dalgaların yayılımı bütün depremlerde, o depremin şiddetinin büyüklüğü hakkında bir fikir verir, Dr Charles Francis Richter (1900-1985) Richter Ölçeği (RÖ) ile depremin ortaya çıkardığı sismik enerjiyi ölçme sistemini geliştirmiştir. Tablo 1, depremlerin değişik büyüklükteki tipik örneklerini göstermektedir. Aslında her deprem kendine özgü bir büyüklüğe sahiptir, uzaklığı, yer yapısı, yapıların kalite standartları ve daha başka faktörlerin etkileri farklı büyüklüktedir. English
Tablo 1: Deprem Şiddeti
Richter büyüklükleri Deprem etkileri
3.5’ten az Genellikle hissedilmeyen, fakat kaydedilen.
3.5-5.4 Sıkça hissedilen, fakat nadiren zarar veren.
6.0’dan az Daha çok iyi yapılan binalara zarar veren. Küçük bölgelerde kötü yapılan binalara büyük zarar veren.
6.1-6.9 İnsanların yaşadığı yerlerde yaklaşık 100 kilometre alanda yıkıcı olabilen.
7.0-7.9 Daha büyük alanlarda ciddi yıkıma neden olabilen büyük bir deprem.
8 veya daha büyük Bölgelerde birkaç yüz kilometre alana yayılıp ciddi zararlar veren çok daha büyük bir deprem.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti (SB)
Tüm Türkiye’de Sağlık Bakanlığı (SB) sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve koordinasyonunu sağlar. SB, UNICEF ve çeşitli STK ile yakın bir işbirliği içerisinde sağlık tedbirlerinin alınmasına çalışır öneğin tuzun iyotlanması, ÇHEY ve GBP, Kızamık, Çocuk Felci, Verem, Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Hepatit B hastalıklarının ortadan kaldırılmasını amaçlar. Öncelikli olarak GBP aktiviteleri, yeni programların gelişim ve kontrolleri GBP dışında kalan enfeksiyon hastalıklarının kontrolüne yönelik programlar geliştirir. English
Sivil Toplum Kuruluşu (STK)
Yayınlanacak olan UNESCO Encyclopaedia of Life Support Systems, Peter Willetts göre, Sivil Toplum Kuruluşu veya STK’nın tanımlaması …bağımsız gönüllü insan derneklerinin süreklilik taşıyan hareket birlikteliğinde toplum yararı için çalışmalarla, devlet dairelerine ulaşmaya çalışmaksızın, kar amacı gütmeyen veya yasalara aykırı etkinliklerde bulunmayan kuruluşlardır. Birleşmiş Milletler’in 1945 yılında, hükümet içi uzmanlık kuruluşları ve uluslararası özel kuruluşların katılım hakları arasındaki farklılaşmaları belirleyen Beyanname ile ortaya koyduğu bir olgudur. Bu nedenle STK olarak tanımlanan farklı birçok dernek için kabul edilmiş genel bir tanım bulunmamakta ve farklı durumlar için terimler farklı anlamlar taşımaktadır. English
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
SHÇEK, Türkiye’de ÇHS’nin uygulama ve koordinasyonunu gerçekleştirir. UNICEF ve çeşitli Devlet Bakanlık’ları ortak bir çalışma ile ÇHS’nin imzalanışının onuncu yıl kutlamaları sırasında 2000 yılı içinde Çocuk Hakları Kampanyasını başlatmıştır. Etkinliklerden biri olan Birinci Çocuk Forumu değişik sosyal çevrelerden gelen engelliler, çıraklık eğitimi almaş olanlar dahil sokaklarda yaşayan ve çalışan çocukların katılımlarıyla gerçekleşmiştir. English
Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)
Dünya Bankası, Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) ile Türkiye’de son zamanlarda yaşanan ekonomik krizin yoksun muhtaç insanlar üzerine olumsuz etkilerini azaltma ve gelecekte yaşayabilecekleri risklere karşı dayanıklılıklarını güçlendirecek şekilde yapılandırmıştır. SRAP bileşenlerinden biri Şartlı Nakit Transferi’dir (ŞNT). Dünya Bankası, ŞNT’yi sosyal güvenlik ağını finansal destekle genişleterek, nüfusun en yoksul %6’lık bölümünü oluşturan çocuklu aileleri hedef alarak, eğitim ve sağlık konularında ailelerin olumlu yaklaşımları şartını esas alır olarak tanımlamıştır. SYDTF, SRAP’ın yürütme kuruluşudur. English
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, (SYDTF) 3294 Sayılı Yasa ile 1986 yılında kurulmuştur. Gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan ‘Sosyal Devlet’ ilkesinin en belirgin oluşumu olan SYDTF, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç ve düşkünlere ilişkin devletin tüm sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. English
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti (TKB)
Yaşanılan Bilim ve Teknoloji Çağı ve Çağın koşullarına uygun, daha etkin, daha fonksiyonel ve daha verimli bir örgütsel yapıya kavuşturulması için TKB’nın örgüt yapısı modern sevk ve idare tekniğinin temel ilkeleri dikkate alınarak yeniden yapılanmıştır. TKB, Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları (ÇDÖO) projesi gelişiminde UNICEF Türkiye ile yakın bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bakınız Toprakana daha fazla detay için. English
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi (TEE)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi (TEE) kadın ve erkek oranlarının değer göstergeleridir. TEE 1’se cinsler arasındaki eşitlikleri gösterir. TEE 0 ve 1 arasındaki gösterge eşitsizliğin erkeklerde olduğunu; eğer TEE 1’den büyük göstergeye sahipse eşitsizliğin kızlarda olduğunu gösterir. English
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi olarak ismi değiştirilmiştir. English
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)
Türkiye’deki ilk Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 1968 yılında nüfusun yapısındaki değişmeleri değerlendirmek için gerekli demografik bilgilerin derlenmesi amacıyla gerçekleştirilmişti. Araştırmalar, o tarihten bu yana her beş yılda bir yapılmaktadır. En son TSNA raporu, 2003 yılında yapılmış olup, Hacettepe Üniversitisesi web sitesinde ulaşılabilir. English
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …