ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Ek Sözlük: D -- G

Difteri, Boğmaca ve Tetanoz Aşısı (DBT)
Bu aşı, bebeklere Difteri, Boğmaca ve Tetanoz’a karşı korumak için uygulanır. Aşılar üç doz şeklinde ikinci, dördüncü ve altıncı aylarda yapılır. Daha sonraki dozlar 15 aylık ve tekrar 4-6 yaş arasında verilmelidir. English
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
Teknik ve bilimsel bir kuruluş olan Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye ile ilgili sosyal, ekonomik, kültürel konularda ihtiyaç duyulan bilgileri kapsayan yayınlar üretmektedir. DİE’nin ürettiği bilgiler, istatistik ve göstergeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve karar alıcılar, araştırıcılar, ulusal ve uluslararası boyutta güvenilir yol göstericilerdir. DİE kütüphanesi bu anlamda Türkiye’de tek olma özelliği taşımaktadır. 1964’te kurulan kütüphane sürekli istatistik arşiv, DİE yayınlarının kopyaları, diğer ülke ve uluslararası yayınları bünyesinde bulundurmaktadır. DİE’nin 2006 yılında TÜİK olarak ismi değiştirilmiştir. English
DevInfoTürk
BKH’lerdeki ilerlemeleri izlemek üzere geliştirilen BM DevInfo sisteminin Türk versiyonu — DevInfoTürkÖnce Çocuklar projesi kapsamında geliştirilmiş ve bu 25YKG’yi izlemekte kullanılacaktır. TÜİK ayrıca, her bir göstergenin tam tanımı, hesaplanma yolları ve veri kaynakları ile ilgili bir kılavuz kitapçık hazırlamıştır. Sistem, 2008 yılının birinci üç aylık döneminde uygulama ve kullanıma ilişkin eğitimlerle birlikte bütün Türkiye’de yaygınlaştırılacaktır. DevInfoTürk sisteminin uzun erimli vizyonu, tüm Türkiye’deki çocukların sağlığını ve esenliğini ilgilendiren meselelerde veri toplama, izleme, planlama ve tanıtım-savunu çalışmalarını güçlendirmektir. English
Dünya Bankası (The World Bank)
Dünya Bankası dünyadaki kalkınma yardımı kaynaklarının en büyüklerinden birisidir. Temel odak noktası, en yoksul insanlara ve en yoksul ülkelere yardım etmektir. Banka mali kaynaklarını, çok iyi eğitilmiş uzmanlarını ve geniş kapsamlı bilgi tabanını gelişmekte olan ülkelerin istikrarlı, sürdürülebilir ve herkesi yararlandıran bir büyüme yolunda yardım etmek için kullanmaktadır. Dünya Bankası’nın Türkiye’deki misyonu ekonomik kalkınmayı sürekli ve dengeli bir yola oturtarak insanların yaşam koşullarını iyileştirmektir. English
Dünya Çocuklarının Durumu (DÇD)
Dünya Çocuklarının Durumu raporu, UNICEF’in yıllık öncü bir yayınıdır. Bu yayın çocukları etkileyen küresel eğilimlerin en kapsamlı araştırmasıdır. Temel meselelerin analizi kadar çocuklar hakkında en güncel istatistik verilerin eksiksiz bir yıllığıdır. English
Dünya Çocuk Zirvesi (DÇZ)
Katılımcı Devletler bir taahhüt sorumluluğunu üzerlerine almışlar, her çocuğa daha iyi bir gelecek sözü vermişlerdir. Çocukların Yaşama, Gelişme ve Korunmasına İlişkin Dünya Bildirgesi ve Eylem Planı olan 30 Eylül, 1990’da karara bağlamışlardır. Katılımcılar, BMÇÖO olan Mayıs, 2002’de son on yıllık süreçteki gelişmeleri gözden geçirmek için yeniden toplanmışlardır. English
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Birleşmiş Milletler bünyesindeki sağlık kuruluşu. UNICEF ve DSÖ 1992’den bu yana, ÇHEY üzerinde işbirliği içerisindedir ve çocuk hastalıklarıyla ilgili olan ölümlerin ve özürlülük durumlarının önlenmesi stratejisini uygular. Bugünkü odak noktası, ilk adımda her gün milyonlarca çocuğun hasta olarak geldiği bunlardan bir çoğunun bir yada birden fazla önemli bir hastalık taşıdığı yada ölmekte olduğu sağlık kurumlarında çocuk bakımının kalitesini geliştirmektir. English
Enzim-Bağlı-İmmün Assay (ELISA)
Güvenilir ve çabuk sonuç alınması yönünden tanıda en fazla Enzim-Bağlı-İmmün Assay veya İngilizce karşılığı Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi kullanılmaktadır genellikle immobilize edilmiş antijen kullanılarak kompetetif olmayan indirek boyama yöntemi kullanılmaktadır. English
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 30 üye ülkenin demokratik hükümet ve pazar ekonomisini paylaşımını taahhüt eder. OECD, hükümetlere, temel ekonomik alanlara sektörel izleme ile yardım sağlar. Türkiye, 1951 yılında OECD’ye Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) olarak tanındığında katılmıştır. English
Erken Çocukluk Bakımı ve Gelişimi (EÇBG)
Yaşamın 7-8 yılları arasında Erken Çocukluk Bakımı ve Gelişimi (EÇBG) çocukların yaşaması ve büyümesi için her türlü desteği gerektirmektedir. EÇBG aynı zamanda, aile ve toplumu destekleyerek çocukların sağlıklı gelişimini sağlar. EÇBG, sağlık, beslenme ve zihinsel gelişimi özümseterek bu arada çocuğun ihtiyacı olan sosyal ve duygusal destek yardımıyla onun aile içinde ve toplumda etken rol almasını sağlar. English
FIFA/UNICEF İttifakı (The FIFA/UNICEF Alliance)
UNICEF ve Uluslararası Futbol Dernekleri Federasyonu (Franzızca Fédération Internationale de Football veya FIFA), New York’ta 20 Kasım 2001 yılı Birleşmiş Milletler törenleri sırasında FIFA/UNICEF İttifakı başlamıştır. Bütün çocukların sağlıklı eğlenme ve kaliteli ilköğretim haklarını geliştirme ve korumayı amaçlar. Dünya Kupası süresince ilk defa insani bir amaçla onurlandırılmış 2002 etkinlik Çocuklar için Evet Deyin manşeti altında gerçekleştirilmiştir. FIFA ve UNICEF 1999 yılından bu yana ‘Temiz futbol, Temiz umutlar’ kampanyasını başlatarak çocuk haklarını vurgulamaktadır. English
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYH)
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GMH) belirli bir ülkede yerleşik bütün üreticelerin yarrattıkları toplam katma değer, artı çıktının değerlendirilmesinde kullanılmayan üretim vergileridir (eksi sübvansiyonlar). English
Gayrisafi Ulusal Gelir (GUG)
Gayrisafi Ulusal Gelir veya GUG (ABD doları) bazında ülkelerde en son üretilen ürünlerin ve hizmetlerin bir yıl içinde değerlendirilmesidir. GUG değerlendirmesi ülkenin en son ürettiği ürün ve hizmetler için yapılan harcamalar eklenerek hesaplanmakta ya da dışarıda kullanılan ürün faktörlerinin geliride dahil edilerek ülkedeki insanların gelirlerinin toplamı olarak değerlendirilir. GUG, geçmişte Gayrisafi Ulusal Ürün (GUÜ) olarak adlandırılmaktaydı. English
Genişletilmiş Bağışıklık Programı (GBP)
Genişletilmiş Bağışıklık Programı (GBP) -- DSÖ’nün küresel girişimi -- 1974 yılında başlamıştır. ‘Genişletilmiş’ denilmesinin nedeni çocuk felci ve kızamık aşılarının BCG ve DBT aşılarına eklenmiş olması ve gelişmekte olan ülke çocuklarının bağışıklanması %5’ten az olan oranı büyük miktarlarda artma göstermesidir. English
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) değişik sektörlerin bölgesel gelişim projesi içerisinde eşgüdümlü olarak Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde odaklanmıştır. GAP Projesi 1970 yıllarında sulama ve hidro-elektrik yoluyla enerji üretimi Fırat ve Dicle nehirleri havzalarında başlatılmıştır. Sonraki on yıl içerisinde geliştirilmiş bir programla daha geniş bir alana yayılmıştır. Bu bölgede sağlık hizmetlerine ve eğitime ulaşmada önemli problemler bulunmaktadır -- özellikle kırsal bölgelerdeki kız çocuklarının eğitimi açısından. BÖO ve AÖO oldukça yüksektir. Nüfus ve işsizlik oranları ulusal ortalamanın çok altında bulunmaktadır. GAP Projesi, katılımcı, eşit ve adil olarak geniş bir alana yayılan politikalarla bu konulara yönelmeyi amaçlamaktadır. English
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …