สนับสนุน ยูนิเซฟ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

วิธีบริจาค

การใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ

พันธมิตรภาคองค์กรธุรกิจ

ลงมือช่วยเหลือเด็ก

เครือข่ายสังคมออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

 

พันธมิตรภาคองค์กรธุรกิจ

ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเราเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากความช่วยเหลือที่เราได้รับจากบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจต่างๆที่มีความห่วงใยเด็กและต้องการช่วยพวกเราสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของเด็กๆ เหล่านั้น

ร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ
ยูนิเซฟทำงานใกล้ชิดกับองค์กรธุรกิจข้ามชาติ บริษัทในประเทศ รวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อระบุ วางแผนและดำเนินเครือข่ายพันธมิตรในการเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของภาคองค์กรธุรกิจเพื่อช่วยเหลือเด็ก  บริษัทเหล่านี้ได้สนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟ และยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับเด็กผ่านการทำงานร่วมกันกับยูนิเซฟ

การร่วมมือโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีหลายวิธีด้วยกัน คือ
ก) Corporate Donations
การบริจาคให้แก่องค์การยูนิเซฟจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านปัญหาของเด็ก
ข) Cause-Related Marketing กิจกรรมนี้ช่วยให้บริษัทสามารถเสนอโอกาสให้ผู้บริโภคสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
ค.) Special Events พันธมิตรองค์กรธุรกิจสามารถระบุให้ยูนิเซฟเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการระดมทุนของบริษัทเองหรือจากกิจกรรมพิเศษ เช่น วันครบรอบของบริษัท งานเลี้ยงประจำปี หรือเลือกเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมพิเศษของยูนิเซฟ
ง) Employee Fundraising การระดมทุนวิธีนี้เป็นความคิดริเริ่มใหม่ที่ช่วยให้พนักงานของบริษัทสามารถสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ได้ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถสมทบเงินบริจาคเพิ่มเติมจากเงินบริจาคของพนักงานเองอีกด้วย
จ) Customer Fundraising เป็นการระดมทุนให้ยูนิเซฟด้วยการพบกับผู้บริจาคโดยตรงและการให้ยูนิเซฟใช้ฐานข้อมูลลูกค้านั้นคือวิธีง่ายๆ ที่บริษัทสามารถจะระดมทุนให้กับยูนิเซฟ

ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ
การเป็นพัธมิตรกับยูนิเซฟช่วให้บริษัทสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับปัญหาของเด็ก เพิ่มการขายปลีก สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และยังเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด การบริจาคนี้สามารถสนับสนุนโครงการที่บริษัทให้ความสนใจหรือที่เป็นจุดแข็งของบริษัท ช่วยให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม เช่น การบริจาคของพนักงานและร่วมสมทบโดยบริษัท และ leverage gifts in-kind

เหตุผลส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กนั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
• ความมุ่งมั่นในการทำงานของยูนิเซฟ
• รูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจที่ตรงกับวัตถุประสงค์ทางด้านกลยุทธ์และการตลาดของบริษัท
• เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการที่เป็นสัญลักษณ์ในระดับนานาชาติ เช่น โครงการ Check out for Children ร่วมกับโรงแรมในกลุ่ม Starwood และ โครงการ United for UNICEF ร่วมกับ Manchester United
• สร้างภาพลักษณ์และการยอมรับให้กับบริษัทของคุณ

การเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟจะได้ประโยชน์และยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร การพัฒนาเป็นพันธมิตรในระยะยาวนั้นมีความสำคัญต่อยูนิเซฟอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กอย่างมั่นคงและถาวร

หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ กรุณาติดต่อ
พรธิดา พัดทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารนิเทศ ดูแลงานด้านพันธมิตรองค์กรธุรกิจ
ppadthong@unicef.org

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children