สนับสนุน ยูนิเซฟ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

วิธีบริจาค

การใช้เงินบริจาคของยูนิเซฟ

พันธมิตรภาคองค์กรธุรกิจ

ลงมือช่วยเหลือเด็ก

เครือข่ายสังคมออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

 

เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

© UNICEF Thailand/2009/Estey

องค์การยูนิเซฟดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2491  เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพอนามัย การศึกษา การคุ้มครองเด็ก และ เอชไอวี/เอดส์  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้านของเรา ประกอบกับการมีพันธมิตรอันแข็งแกร่งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ทำให้เราสามารถนำแนวคิดที่สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการและงานด้านการผลักดันในระดับนโยบาย อันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและยั่งยืนสู่ชีวิตของเด็กๆ

เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินโครงการของยูนิเซฟมาจากการบริจาคเพียงอย่างเดียว  ภารกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยจำต้องพึ่งพาเงินบริจาคที่ได้รับภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่  เงินบริจาคจากท่านช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมาสู่ชีวิตของเด็กผู้ด้อยโอกาสยูนิเซฟจะนำเงินบริจาคที่ได้รับไปสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้และขาดแคลนในประเทศไทยเป็นลำดับแรก เมื่อโครงการในประเทศไทยได้รับจัดสรรเงินทุนอย่างเพียงพอแล้ว ยูนิเซฟจะนำเงินทุนที่เหลือในแต่ละปีไปสนับสนุนโครงการของยูนิเซฟอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในประเทศยากจนและขาดแคลนที่สุดทั่วโลก  ด้วยวิธีการเช่นนี้ ท่านและผู้บริจาคท่านอื่น ๆ ในประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สนับสนุนยูนิเซฟทั่วโลกในการร่วมกันสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ขึ้นให้แก่เด็กๆทุกคน

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟ
- ความภูมิใจที่ท่านได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแก่ชีวิตของเด็กผู้ด้อยโอกาส
- ท่านจะได้รับข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของยูนิเซฟ รวมทั้งความคืบหน้าว่าเงินบริจาคของท่านได้ใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ อย่างไรบ้าง
- เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children