การคุ้มครองเด็ก

ภาพรวม

การจดทะเบียนเกิด

เด็กที่กระทำผิดกฎหมาย

 

ภาพรวม

© UNICEF Thailand/2011/Athit

การคุ้มครองเด็กคืออะไร

การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การป้องกันและการจัดการกับความรุนแรง การแสวงประโยชน์และการกระทำมิชอบต่อเด็ก - ซึ่งรวมถึงการแสวงประโยชน์ทางเพศเพื่อการพาณิชย์ การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและจารีตประเพณีต่างๆ ที่เป็นภัยต่อเด็ก เช่นการแต่งงานก่อนวัยอันควร

โครงการด้านการคุ้มครองเด็กของยูนิเซฟมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ หรือที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง การกระทำมิชอบ การแสวงประโยชน์และการละเลยทอดทิ้งเด็ก โดยรวมถึงเด็กกำพร้า เด็กเร่รอน เด็กที่ไม่มีสูติบัตร เด็กไร้สัญชาติ เด็กที่กระทำผิดกฎหมาย และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง ถ้าหากไม่ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม เด็กเหล่านี้จะตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อภัยอันตรายหลายประการ เช่น การได้รับบาดเจ็บและการเสียชีวิต การขาดพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา การติดเชื้อเอชไอวี การขาดโอกาสทางการศึกษา การต้องพลัดถิ่น การไร้ถิ่นฐานที่อยู่และการเร่ร่อน    

เราทำอะไร

งานด้านการคุ้มครองเด็กของยูนิเซฟเน้นการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและการสร้างศักยภาพให้กับครอบครัว ชุมชนและรัฐบาลในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจากความรุนแรง ถูกกระทำมิชอบ ถูกแสวงประโยชน์และถูกละเลยทอดทิ้ง

เป้าหมายของยูนิเซฟ

• ประเทศไทยมีระบบคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม รายงานและช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาพเสี่ยงหรือที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง การกระทำมิชอบ การแสวงประโยชน์และการละเลยทอดทิ้ง ทั้งนี้รวมถึงกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

• เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยได้รับการจดทะเบียนเกิดซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย

• ระบบกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาโดยเน้นไปที่การป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและเยียวยามากกว่าการลงโทษ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งเป็นการหันเหคดีเด็กที่กระทำผิดเล็กน้อยออกจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างเด็กผู้กระทำผิด ผู้เสียหายและ ชุมชน และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่กระทำผิดอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

 

ข้อมูลและสถิติ

• ทุกๆ ปี มีเด็กอย่างน้อย 6,000-7,000 คนที่ถูกทำร้าย โดยส่วนใหญ่เป็นการกระทำมิชอบทางเพศ

• มีเด็กและผู้หญิงจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากขึ้นถูกค้ามนุษย์หรือถูกแสวงประโยชน์ในประเทศไทย หรือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศอื่นๆ

•ร้อยละ 79 ของเด็กต่างด้าวที่เกิดในเมืองไทยไม่ได้จดทะเบียนเกิด

• พบว่าในส่วนของเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดส่วนใหญ่  แม่หรือผู้ดูแลไม่ทราบว่าหลังจากได้รับใบรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลแล้วต้องไปแจ้งเกิดที่อำเภอเพื่อรับสูติบัตร

• ในปี 2555 มีเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายเกือบ 32,000 คนในประเทศไทย

• อายุขั้นต่ำของการรับโทษจากการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยคือ 10 ขวบ

• มีเด็กมากกว่า 5,000 คนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

• มีการออกกฎหมายคุ้มครองเด็กที่ถือว่าดีมาก แต่ก็ยังต้องส่งเสริมให้เกิดการปฎิบัติจริง

 


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children