งานรณรงค์และวิเคราะห์นโบายสังคม

ภาพรวม

การติดตามสถานการณ์ของเด็กและผู้หญิง

การวิเคราะห์นโยบายทางสังคม

 

การติดตามสถานการณ์ของเด็กและผู้หญิง

© UNICEF Thailand/2005/Palani

ความเข้าใจสถานการณ์ของเด็กและสตรีเป็นปัจจัยสำคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของพวกเขา  การติดตามสถานการณ์เรื่องสุขภาพ โภชนาการ การพัฒนา การศึกษาและการคุ้มครองเด็กอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยชี้ให้เราทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงงานและบริการต่างๆ ของรัฐ และยังทำให้เห็นช่องว่างและข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง

ยูนิเซฟทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการติดตามสถานการณ์ของเด็กและผู้หญิงของประเทศ ใช้วิธีการที่ทันสมัยและมาตรฐานสากล ในปี 2555 ยูนิเซฟสนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทำการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยโดยใช้พหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (MICS) ครอบคลุม 27,000  ครัวเรือนทั่งประเทศ ซึ่งเป็นการติดตามผลจากการสำรวจลักษณะเดียวกันนี้ในปี 2548-2549 โดยทั้งสองรายงานชี้ให้เห็นความคืบหน้าในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและการศึกษาของเด็กๆ ในขณะที่ด้านโภชนาการยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควร การสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ โดยยังมีเด็กที่ยากจนและที่ขาดโอกาสอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ การวิเคระห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จะช่วยทำให้เราทราบถึงปัญหาต่างๆ ในเรื่องของสุขภาพ โภชนาการ และการศึกษาของเด็กที่ต้องได้รับการแก้ไข

นอกเหนือจากการสำรวจระดับประเทศ ยูนิเซฟยังสนับสนุนโครงการวิจัยอื่นๆ ที่เจาะลึกความเป็นอยู่ของเด็ก และสาเหตุที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็ก ในหลายปีที่ผ่านมา ยูนิเซฟได้สนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆ เรื่องการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก  ความคิดเห็นของเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ผลกระทบของการย้ายถิ่นที่มีต่อเด็ก ผลกระทบของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีต่อเด็ก และการศึกษาเกี่ยวกับการที่พ่อแม่ต้องย้ายถิ่นเพื่อหางานทำในประเทศ โดยทิ้งเด็กไว้กับปู่ย่าตายาย  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่สำคัญของประเทศไทย แต่ยังไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควรโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดกับเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบการติดตามและประเมินผลด้านสิทธิเด็กที่มีประสิทธิภาพ โดยพยายามชี้ให้เห็นจุดอ่อนของระบบที่จำเป็นต้องปรับปรุง ยูนิเซฟได้สนับสนุนการประเมินระบบการคุ้มครองเด็กระดับชาติในปี 2555และสนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติในปี 2556 และกำลังประเมินระบบการจดทะเบียนเกิด นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับสถาบันคลังสมองแห่งชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand)  และพันธมิตรอื่นๆ ก่อตั้งเครือข่ายการประเมินแห่งประเทศไทย  (Thailand Evaluation Network -TEN) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประเทศด้านการประเมินผล   โดยเครือข่ายนี้จะเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ ส่งเสริมมาตรฐาน และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากทั้งในและนอกประเทศ เกี่ยวกับการทำงานด้านการติดตามและการประเมินผล

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children