งานรณรงค์และวิเคราะห์นโบายสังคม

ภาพรวม

การติดตามสถานการณ์ของเด็กและผู้หญิง

การวิเคราะห์นโยบายทางสังคม

 

การวิเคราะห์นโยบายทางสังคม

© UNICEF/ HQ07-1944/Susan Markisz

การวิเคราะห์นโยบายทางสังคม มุ่งเน้นที่จะทำความเข้าใจถึงต้นตอของการละเมิดสิทธิเด็กในด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความยากจน

แนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาของไทยนั้นได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าประสบความสำเร็จ และประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าไปสู่การกลายสถานะมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (upper middle income) โดยมีความสำเร็จในเรื่องของการลดอัตราการตายในเด็ก และการขจัดโรคระบาด ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา อย่างไรก็ตาม ยังมีเด็กจำนวนมากในประเทศไทยที่อยู่ในวงจรความยากจน ขาดสารอาหาร หรือไม่ได้รับการศึกษาหรือบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ และเสี่ยงต่อความรุนแรง การถูกละเมิด และการถูกแสวงประโยชน์  งานด้านการวิเคราะห์นโยบายทางสังคมเจาะประเด็นเหล่านี้เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหาความยากจนในเด็ก ความเหลื่อมล้ำและความด้อยโอกาส และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

นอกจากนี้ยูนิเซฟยังได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการอุดหนุนทางสังคม เช่น การให้เงินอุดหนุนกับครอบครัวยากจนที่ต้องเลี้ยงดูเด็ก การศึกษาชิ้นนี้ต้องการศึกษาประสบการณ์จากประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เงินให้เปล่าลดความยากจนในเด็ก และพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย นอกเหนือจากโครงการเหล่านี้ การศึกษาวิเคราะห์นโยบายทางสังคมอื่นๆ ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่มีต่อการจัดบริการทางสังคมให้กับเด็ก ตลอดจนผลกระทบจากการย้ายถิ่นที่มีต่อเด็ก และการประเมินศักยภาพของประเทศในการดำเนินการเพื่อสิทธิเด็กอีกด้วย 

 

 

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

the Multiple Indicators Cluster Survey (MICS) global website

เรื่องราวของเด็กๆที่เกี่ยวกับ MICS

• ข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัดของประเทศไทย (Thailand Provincial Development Information) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children