งานรณรงค์และวิเคราะห์นโบายสังคม

ภาพรวม

การติดตามสถานการณ์ของเด็กและผู้หญิง

การวิเคราะห์นโยบายทางสังคม

 

การเสริมเกลือไอโอดีน

การได้รับไอโอดีนจากอาหารไม่เพียงพอก่อให้เกิดโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคพิการทางสติปัญญาและปัญหาพัฒนาการทางร่างกายในการทรงตัวบกพร่องของเด็กปฐมวัย ผลของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองบกพร่องนำไปสู่ผลการเรียนต่ำ ความสามารถทางสติปัญญาลดลง และผลการทำงานด้อยลง โรคขาดสารไอโอดีนยังเพิ่มความเสี่ยงของการตายหลังคลอดและการแท้งบุตรในสตรีมีครรภ์

ผลการสำรวจ
ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2555 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ พบว่า ในประเทศไทยมีครัวเรือนเพียงร้อยละ 70.9 เท่านั้นที่บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีครัวเรือนเพียงร้อยละ 54 เท่านั้นที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีน ขณะที่ในกรุงเทพมหานครมีครัวเรือนถึงร้อยละ 82.1

การบริโภคเกลือไอโอดีนอย่างเพียงพอมีความแตกต่างกันระหว่างครัวเรือนร่ำรวยและยากจน โดยระดับการบริโภคในครัวเรือนร่ำรวยอยู่ที่ร้อยละ 87.3 และในครัวเรือนยากจนมีเพียงร้อยละ 53.7 เท่านั้น

การแก้ปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนสามารถป้องกันได้หากเกลือเสริมไอโอดีนมีขายทั่วไปและขายในราคาไม่แพง การเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่องแก่สตรีและเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของทารกและเด็ก นอกจากนั้น ควรประกันการเติมสารไอโอดีนในไข่และน้ำปลาที่บริโภคในพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้เกลือปรุงอาหารอีกด้วย

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children