งานรณรงค์และวิเคราะห์นโบายสังคม

ภาพรวม

การติดตามสถานการณ์ของเด็กและผู้หญิง

การวิเคราะห์นโยบายทางสังคม

 

ภาพรวม

งานของยูนิเซฟในด้านการวิเคราะห์และผลักดันนโยบายทางสังคมมีจุดประสงค์เพื่อระดมปณิธานและความร่วมมือทางการเมืองเพื่อสร้างหลักประกันว่าเด็กจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ และเพื่อสร้างศักยภาพในหมู่ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฎิบัติงานในการพัฒนานโยบายต่างๆ ที่มุ่งเน้นการให้บริการทางสังคมแก่เด็กและครอบครัว  ตลอดจนการนำเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติ

ยูนิเซฟสนับสนุนการทำวิจัย การศึกษาและการสำรวจในประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดตามสถานการณ์ของเด็กในประเทศ และเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายประชากรที่ด้อยโอกาสที่สุดและที่พลาดโอกาสในการได้รับบริการและการมีส่วนร่วมทางสังคม งานดังกล่าวช่วยชี้ให้เห็นว่าแม้ประเทศไทยกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศรายได้ปานกลางก็จริง แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำอย่างยิ่งในการทำให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิที่พึงมี ซึ่งรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หลักของงานด้านวิเคราะห์นโยบายสังคมของยูนิเซฟ การวิเคราะห์ไม่เพียงแต่ช่วยให้เห็นสาเหตุรากฐานของความยากจนและความเหลื่อมล้ำ แต่ยังช่วยนำไปสู่การปฏิรูปทางนโยบายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยูนิเซฟยังได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำในด้านสิทธิเด็กระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ

ยูนิเซฟใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและการวิเคราะห์นโยบายทำงานรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนสำหรับเด็ก ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย สาธารณชน องค์กรพัฒนาเอกชนและตัวเยาวชนเอง ตลอดจนเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กล่าวโดยสรุปก็คืองานวิเคราะห์และผลักดันด้านนโยบายของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของผู้กำหนดนโยบายของประเทศไทย เพื่อช่วยให้เด็กและผู้หญิงที่ด้อยโอกาสได้รับสิทธิที่พึงมีทั้งทางสุขภาพ การศึกษาและการได้รับความคุ้มครองจากอันตรายและการถูกแสวงประโยชน์ 

 

 

 

 

ข้อเท็จจริง

การเรียกร้องเพื่อเด็กเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่เคารพสิทธิเด็กและคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็ก

• การเรียกร้องนั้นต้องอาศัยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ระบุถึงความต้องการของเด็ก

• การกระจายอำนาจจะเกิดผลดีได้จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเฉพาะสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ และการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนทางสังคมในระดับท้องถิ่นอย่างเพียงพอ


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children