พันธมิตร

เราทำงานได้อย่างไร

 

บ. แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ (มหาชน) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทั้งในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ และการส่งเสริมสิทธิเด็กในประเทศไทย

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา แสนสิริได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของโรคขาดสารไอโอดีน (IDD) ซึ่งเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปีแล้ว การรณรงค์ครั้งนี้ได้นำไปสู่การออกกฎหมายใหม่ให้เติมไอโอดีนในเกลือบริโภคทุกชนิด ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จครั้งสำคัญในการทำงานเรื่องไอโอดีน ความร่วมมือระหว่างแสนสิริกับองค์การยูนิเซฟยังคงดำเนินต่อไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟในหลายโครงการด้วยกันในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งเริ่มต้นมาจากภายในบริษัทฯเอง จากนั้นต่อยอดออกไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือไปในระดับนานาชาติอีกด้วย

เหล่านี้คือตัวอย่างความร่วมมือระหว่างแสนสิริกับยูนิเซฟ

การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก
• สนับสนุนให้ยุติการใช้แรงงานเด็กด้วยการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกับผู้รับเหมา เพื่อห้ามมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในโครงการก่อสร้างของแสนสิริทุกแห่ง
• จัดให้มีสถานที่สำหรับเด็กเล่นและเรียนรู้ในโครงการก่อสร้างของแสนสิริเพื่อให้บุตรหลานของแรงงานก่อสร้างได้ใช้
• จัดให้มีห้องสำหรับให้นมบุตรพร้อมทั้งตู้เก็บน้ำนมแม่ที่ถูกสุขอนามัย และห้องสำหรับเด็กในสำนักงานของแสนสิริ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหมู่พนักงานแสนสิริ
• จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กเบื้องต้นให้แก่พนักงานของแสนสิริ

ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก
• จะเริ่มจัดทำโครงการ “Best Start” ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนด้านการพัฒนาเด็กเล็ก
• ส่งเสริมความตระหนักในด้านสิทธิการเล่นของเด็ก ผ่านทางโครงการ Let’s Play Together และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและการฝึกซ้อมให้แก่เด็กที่ขาดโอกาส
• ร่วมจัดทริปศึกษาโครงการส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ และเด็กลูกหลานแรงงานต่างด้าวใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนให้กับสื่อออนไลน์

ส่งเสริมให้มีการออกกฎหมายและนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก
• รณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาไอคิวของเด็กไทยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เนื่องจากการขาดสารไอโอดีนในโครงการ IODINE PLEASE ผ่านทางสื่อออนไลน์และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
• ร่วมผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฏหมายใหม่ในการบังคับให้เติมสารไอโอดีนลงในเกลือบริโภคทุกชนิดซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ความช่วยเหลือเด็กในระดับนานาชาติ
• นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 บริษัทแสนสิริได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ให้กับกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเด็กๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ หรือน้ำท่วมที่ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children