พันธมิตร

เราทำงานได้อย่างไร

 

ภาคีต่างๆ

ยูนิเซฟทำงานร่วมกับรัฐบาลในทุกระดับและพันธมิตรที่หลากหลาย รวมถึงเอ็นจีโอ องค์กรศาสนา หน่วยงานสหประชาชาติและตัวเด็กๆ การทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกลุ่มต่างๆมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเด็กๆ ในประเทศไทยไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากการทำงานร่วมมือจากทุกฝ่าย เหล่านี้คือหน่วยงานต่างๆ (บางส่วน) ที่ทำงานร่วมกับยูนิเซฟในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยในปัจจุบัน

หน่วยงานรัฐบาล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.)

สำนักงานปลัดกระทรวง (สปท.)
สปท.ทำงานกับยูนิเซฟเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย เราทำงานเพื่อพัฒนานโยบาย กลไกและกระบวนการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกทำร้าย ความรุนแรง การถูกทอดทิ้งและการถูกแสวงประโยชน์ รวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุดเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังสนับสนุน สปท. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ทำงานคุ้มครองเด็ก

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.)
สท. เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญซึ่งรับผิดชอบพัฒนากฎหมายและนโยบายด้านเด็ก สท.ทำงานร่วมกับยูนิเซฟเพื่อขยายระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลทั่วประเทศ งานหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนานโยบายแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความรุนแรงต่อเด็กเพื่อปกป้องเด็กจากสถานการณ์ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ยูนิเซฟทำงานร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อศึกษาระบบการดูแลทางเลือกในประเทศไทย การศึกษานี้จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลรักษาทางเลือกสำหรับเด็กในประเทศไทยต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ยูนิเซฟทำงานร่วมกับ สพฐ เพื่อแก้ปัญหาการลงโทษทางร่างกายกับนักเรียน และเพื่อพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของเด็กๆ สพฐ. ยังทำงานร่วมกับยูนิเซฟเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการศึกษาเกี่ยวกับการติดตามการใช้งบประมาณภาครัฐ หรือ Public Expenditure Tracking Survey (PETS)  ที่เกี่ยวข้องกับงบด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย PETS สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐในด้านบริการสังคม

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจฯ ทำงานเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย  ยูนิเซฟให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเงินทุนเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่นการแก้ไขกฎหมาย การพัฒนาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการคุมขัง และการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
กรมการปกครองเป็นภาคีสำคัญในการประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับการจดทะเบียนการเกิด และเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบการจดทะเบียนเกิดออนไลน์ซึ่งสนับสนุนโดยยูนิเซฟ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการขยายระบบการจดทะเบียนเกิดออนไลน์ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.) กรมควบคุมโรค
ศบ.จอ. เป็นภาคีสำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการและนโยบายด้านเอดส์ในระดับประเทศ ยูนิเซฟทำงานร่วมกับ ศบ.จอ.ในโครงการด้านต่างๆ เช่น การประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่มีเชื้อ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก และการพัฒนา AIDS Zero Portal ซึ่งเป็นกลไกการรายงานแบบเรียลไทม์แก่ผู้กำหนดนโยบาย

กรมอนามัย
กรมอนามัยดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขจัดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน “Getting to Zero” ในระดับประเทศ

กรมสุขภาพจิต
ยูนิเซฟสนับสนุนกรมสุขภาพจิตเพื่อช่วยเหลือด้านจิตสังคมแก่เด็กและสตรีชาวโรฮิงญาซึ่งอยู่ในบ้านพักในประเทศไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.)
สศช.เป็นพันธมิตรที่สำคัญของยูนิเซฟในงานวิเคราะห์นโยบายสังคม การทำงานร่วมกับสศช.มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องความยากจนในเด็ก และโครงการการให้เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่ยากจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และดูว่าโครงการนี้เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)
สป.สช. เป็นหนึ่งในภาคีหลักซึ่งทำงานเพื่อขยายงานระบบการจดทะเบียนการเกิดออนไลน์ สป.สช.ยังดูแลรับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ระบบนี้

องค์กรพัฒนาเอกชน

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (AIDS ACCESS Foundation - ACCESS)
ACCESS ทำงานกับยูนิเซฟเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กๆ ที่มีความเสี่ยงและมีเชื้อเอชไอวี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มพด. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทำงานด้านการวิเคราะห์นโยบายสังคม  มพด. ยังมีความห่วงใยเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนของเด็ก และส่งเสริมแนวคิดเรื่องการให้เงินอุดหนุนกับครอบครัวยากจนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก

สถาบันอิศรา
ยูนิเซฟสนับสนุนสถาบันอิศราในการจัดการจัดอบรมด้านสิทธิเด็กและการรายงานข่าวอย่างมีจริยธรรมสำหรับสื่อมวลชนและนักศึกษาวารสารศาสตร์และนิเทศศาตร์  ในแต่ละปี ยูนิเซฟยังสนับสนุนสถาบันอิศราเพื่อจัดงานประกวดข่าวเกี่ยวกับเด็กเพื่อยกย่องสื่อที่รายงานประเด็นเรื่องเด็กได้อย่างยอดเยี่ยม

องค์กรช่วยเหลือเด็ก หรือ Save the Children
ยูนิเซฟทำงานกับ Save the Children เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
ทีดีอาร์ไอ เป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายชั้นนำ ซึ่งเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับความยากจนของเด็ก การถูกทอดทิ้ง และความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ การศึกษาและการพัฒนาของเด็ก ยูนิเซฟทำงานกับทีดีอาร์ไอ เพื่อศึกษาแง่มุมทางเศรษฐกิจของปัญหาที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น การให้บริการสำหรับเด็กพิการ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากการบาดเจ็บของเด็ก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
มข. ทำงานกับยูนิเซฟและภาคีอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี ให้ได้รับยาต้านไวรัสตามกำหนด นอกจากนี้ยังทำงานเพื่อส่งเสริมการป้องกันเชิงบวกกับวัยรุ่นที่มีเชื้ออีกด้วย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูนิเซฟสนับสนุนคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็ก เพื่อดูอัตรา ลักษณะ และสาเหตุของการละเมิดสิทธิเด็กในการรายงานข่าว

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยูนิเซฟให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเงินทุนแก่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะทักษะในการทำงานกับเด็กและครอบครัวที่ต้องได้รับการคุ้มครอง

มหาวิทยาลัยมหิดล
ยูนิเซฟทำงานกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและผู้นำทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรายังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานในระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อความต้องการของเด็กๆ ในชุมชนด้วย นอกจากนี้ ยูนิเซฟได้สนับสนุน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศต่อการพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจำนวนมากถูกทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายเนื่องจากพ่อแม่ย้ายถิ่นไปหางานทำ

 


 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children