พันธมิตร

เราทำงานได้อย่างไร

 

เราทำงานได้อย่างไร

© UNICEF Thailand/2005/Mohan
เด็กและเยาวชนคือพันธมิตรที่สำคัญของเรา

ตลอดระยะเเวลาที่ผ่านมา องค์การยูนิเซฟทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานทุกระดับของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติ

การทำงานแบบหุ้นส่วนมีความสำคัญยิ่งสำหรับเรา เพราะความท้าทายต่างๆ ที่รอเราอยู่เบื้องหน้านั้น ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะฝ่าฟันไปได้โดยลำพัง ทุกครั้งที่เรากล่าวว่า “ยูนิเซฟทำสิ่งนี้” นั่นหมายถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับผู้อื่นเสมอมา

เราทำงานร่วมกับใครบ้างในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทย

• ภาคีต่างๆ
• พันธมิตรองค์กรธุรกิจ
• ทูตยูนิเซฟ
• Friends of UNICEF 

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children