ภาพรวม

งานของยูนิเซฟ

ประวัติองค์การ

การดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุน

ติดต่อเรา

ตำแหน่งว่าง

 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ - เพิ่มเติม (MDG+)

© UNICEF Thailand/2005/Mohan

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความสำเร็จในพันธกิจที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทุกข้อภายใน พ.ศ. 2558 หรือก่อนหน้านั้น รัฐบาลยังได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่ยากขึ้นกว่าเดิม หรือที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษฉบับเพิ่มเติม (Millennium Development Goals Plus - MDG+) ดังต่อไปนี้

ความยากจน
•  ทำให้อัตราความยากจนลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 4 (พ.ศ. 2552)

การศึกษา
•  ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (พ.ศ. 2558)

เพศ
• เพิ่มสัดส่วนของสตรีเป็น 2 เท่าในรัฐสภา หน่วยงานบริหารส่วนตำบล และตำแหน่งบริหารต่างๆ ในกิจการพลเรือน (พ.ศ. 2549)

สุขภาพเด็ก
• ลดอัตราการตายของทารกให้เหลือ 15 รายจากอัตราการรอดชีวิต 1,000 ราย (พ.ศ.  2549)
• ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง จังหวัดทางภาคเหนือบางจังหวัด และ 3 จังหวัดในภาคใต้ (พ.ศ. 2558)

สุขภาพของสตรีตั้งครรภ์
•  ลดอัตราการตายของสตรีตั้งครรภ์ให้เหลือ 18 ราย จากประชากรสตรีตั้งครรภ์ 100,000 ราย (พ.ศ. 2549)
•  ลดอัตราการตายของสตรีตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง จังหวัดทางภาคเหนือบางจังหวัด และ 3 จังหวัดในภาคใต้ (พ.ศ. 2558)

เอชไอวี/เอดส์
•  ลดการแพร่เชื้อเอชไอวีในประชากรวัยเจริญพันธุ์ให้เหลือร้อยละ 1 (พ.ศ. 2549)

มาเลเรีย วัณโรค และโรคหัวใจ
•  ลดอัตราการเกิดโรคมาเลเรียในจังหวัดชายแดน 30 จังหวัดให้เหลือน้อยกว่า 1.4 รายจากประชากร 1,000 ราย (พ.ศ. 2549)

การพัฒนาที่ยั่งยืน
•  เพิ่มสัดส่วนของพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่เป็นร้อยละ 8 ของพลังงานหลักที่ใช้ในการพาณิชย์ (พ.ศ. 2554)
•  เพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิลของเทศบาลร้อยละ 30 (พ.ศ. 2549)


 

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children