ภาพรวม

งานของยูนิเซฟ

ประวัติองค์การ

การดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุน

ติดต่อเรา

ตำแหน่งว่าง

 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)

© UNICEF Thailand/2005/Mohan

ใน พ.ศ. 2543 เกือบทุกประเทศทั่วโลก ได้มารวมตัวกันในการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำรัฐได้ตกลงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาที่ทุกประเทศจะต้องบรรลุให้ได้ภายใน พ.ศ. 2558

เป้าหมายดังกล่าว เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ได้แก่

• เป้าหมายที่หนึ่ง: ขจัดความยากจนและความหิวโหย

• เป้าหมายที่สอง: ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา

• เป้าหมายที่สาม: ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ

• เป้าหมายที่สี่: ลดอัตราการตายของเด็ก

• เป้าหมายที่ห้า: พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์

• เป้าหมายที่หก: ต่อสู้โรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ

• เป้าหมายที่เจ็ด: รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• เป้าหมายที่แปด: ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษแต่ละเป้าหมาย ได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่แน่นอน (ซึ่งอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.undp.org/mdg/goallist.shtml) ตัวอย่างเช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ จะวัดได้จากอัตราการรู้หนังสือระหว่างชายหญิง จำนวนของชายและหญิงที่ได้รับการศึกษา อัตราการจ้างงาน (ยกเว้นงานด้านเกษตรกรรม) และจำนวนผู้แทนในรัฐสภา

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทุกเป้าหมายล้วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งทางตรง (เป้าหมายที่ 4 - ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กลง) และทางอ้อม (เช่น เป้าหมายที่ 1 เนื่องจากความยากจนและความหิวโหยสามารถบั่นทอนสุขภาพและการศึกษาของเด็ก)

บางจังหวัดในประเทศไทย เช่น แม่ฮ่องสอนและนครพนม ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในระดับจังหวัด พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ระดับจังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นระหว่างจังหวัดกับพื้นที่ที่ยากจนกว่า

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children