ภาพรวม

งานของยูนิเซฟ

ประวัติองค์การ

การดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุน

ติดต่อเรา

ตำแหน่งว่าง

 

กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (UNPAF)

© UNICEF Thailand/2005/Mohan

กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาขาติ (the United Nations Partnership Framework - UNPAF) เป็นข้อตกลงความร่วมมือระยะ 5 ปี ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การสหประชาชาติกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่มีหน่วยงานเหล่านี้ปฏิบัติงานอยู่ ปัจจุบันกรอบความร่วมมือล่าสุดครอบคลุมตั้งแต่พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมีการลงนามไปเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยรัฐบาลไทยและหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 20 แห่งในประเทศไทยรวมถึงยูนิเซฟ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดเตรียมและดำเนินการโครงการต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติให้บรรลุผล  

ในปี พ.ศ. 2551 ทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Country Team - UNCT) ร่วมกับรัฐบาลไทยได้ทำการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติด้านการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” โดยผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางว่า องค์การสหประชาชาติควรก้าว “ไปข้างหน้า” (upstream) และให้ความสำคัญกับการแบ่งปันองค์ความรู้และให้การปรึกษาด้านนโยบายมากกว่าการมุ่งไปที่โครงการเฉพาะ   กรอบภาคีความร่วมมือล่าสุดนี้ จึงเน้นการทำงานขององค์การสหประชาชาติในฐานะเป็นภาคีความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการให้คำปรึกษาด้านนโยบายที่มีคุณภาพสูงสุด ตลอดจนการสนับสนุนอื่นๆ แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และเพื่อให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ  

กรอบภาคีความร่วมมือ UNPAF ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 ยังมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ประการ โดยมุ่งความสำคัญที่:

  • การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
  • การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
  • การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
  • การสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย
  • การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children