ภาพรวม

งานของยูนิเซฟ

ประวัติองค์การ

การดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุน

ติดต่อเรา

ตำแหน่งว่าง

 

กรอบการดำเนินงาน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยทำงานเพื่อให้มั่นใจว่า เด็กทุกคนในราชอาณาจักรจะได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ การศึกษา ความเท่าเทียมกัน และความคุ้มครอง กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เราทำในแต่ละวันมีแนวทางจาก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The Convention on the Rights of the Child - CRC) คือ สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่มีประเทศต่างๆ ร่วมลงนามมากที่สุดในโลก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่แต่ละประเทศจะต้องรับประกันให้แก่เด็กทุกคนในประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals - MDGs) คือ เป้าหมายในการการพัฒนาที่บรรดารัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจะต้องพยายามบรรลุให้ได้ภายในพ.ศ. 2558

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ - เพิ่มเติม (Millennium Developement Goals Plus -MDG+) เป็นความพยายามเพิ่มเติมจากเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่รัฐบาลไทยกำหนดเองและตกลงที่จะบรรลุให้ได้ภายในเป้าหมายที่กำหนดไว้

กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (The United Nations Partnership Framework - UNPAF) เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children