ภาพรวม

งานของยูนิเซฟ

ประวัติองค์การ

การดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุน

ติดต่อเรา

ตำแหน่งว่าง

 

การดำเนินงาน

© UNICEF Thailand/2013/Metee Thuentap

ยูนิเซฟเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ ซึ่งทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิของเด็ก เรายึดแนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ

รัฐบาลไทยคือภาคีที่สำคัญของยูนิเซฟ ยูนิเซฟทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ และกลุ่มภาคีต่างๆ เช่น องค์กรไม่แสวงหากำไร กลุ่มศาสนา หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติอื่นๆ และเด็ก การร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือเด็กๆในประเทศไทยให้รอดพ้นจากภัยคุกคามที่พวกเขากำลังเผชิญ

โครงการ ปี 2555-2559 (Country Programme 2012-2016)

โครงการของยูนิเซฟเป็นกรอบการดำเนินงานภานใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติและรัฐบาลไทย โดยเป็นข้อตกลงที่มีอายุทุกๆ 5 ปี สำหรับ  โครงการปี 2555-2559 นี้จะเน้นไปที่การดำเนินโครงการที่เน้นการพัฒนาโครงการระดับชาติ ระบบกฎหมาย และนโยบายสำหรับเด็ก มากกว่าการดำเนินโครงการที่เน้นเพียงการให้บริการเท่านั้น

โครงการของยูนิเซฟยังเอื้อไปสู่การบรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ ซึ่งมุ่งสนับสนุนและปกป้องสิทธิเด็ก ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐเพื่อติดตามสถานการณ์ของเด็กและสตรี ตลอดจนผลักดัน สนับสนุน และปกป้องสิทธิของพวกเขา

การเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกภาครัฐเพื่อเด็ก (Strengthening national system and capacity)

โครงการมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือผ่านการผลักดันนโยบายและความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก และส่งเสริมความร่วมมือของคนในชาติ และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย

การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ มีความสำคัญต่องานของเรา โดยเราเน้นการพัฒนา 3 ระดับคือ หนึ่ง การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการเรียกร้องสิทธิของตน สอง การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและหน่วยงานของรัฐในการเคารพ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของพลเมือง สาม การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรไม่แสวงหากำไรในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกันในหมู่ประชาชน

ความเท่าเทียมกัน (Equality)

ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำระหว่างชาวชนบทและชาวเมืองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยล่าสุด (ปี 2555) พบความเหลื่อมล้ำในหลากหลายรูปแบบ เช่น การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองของเด็ก มีอัตราการบริโภคสูงสุดในครอบครัวที่มีร่ำรวย (ร้อยละ 87) และต่ำสุดในครอบครัวยากจน (ร้อยละ 54) การสำรวจดังกล่าวยังพบว่า เด็กร้อยละ 13.5 จากครอบครัวที่ยากจนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กเพียงร้อยละ 3.7 จากครอบครัวที่ร่ำรวยที่ประสบปัญหาเดียวกัน นอกจากนี้ เด็กร้อยละ 70.8 จากครอบครัวที่ร่ำรวยมีหนังสือมากกว่า 3 เล่ม แต่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีเด็กเพียงร้อยละ 24.1 เท่านั้นที่มีหนังสือมากกว่า 3 เล่ม

เพศสภาพ (Gender)

ยูนิเซฟยึดแนวทางสิทธิมนุษยชนด้านความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติเป็นหัวใจในการทำงานเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ ยูนิเซฟให้ความสำคัญกับธรรมชาติที่แตกต่างกันระหว่างสองเพศ เราใช้ระบบโครงการ การวิจัย การวิเคราะห์ และการรายงานผลในการศึกษาประสบการณ์ที่แตกต่างกันของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของความคาดหวังทางเพศที่สังคมสร้างขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับประเด็นที่อ่อนไหวทางเพศและการสนับสนุนนโยบายเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น

เยาวชนและวัยรุ่น (Adolescents)

แม้ว่าเยาวชนและวัยรุ่นจะเป็นกลุ่มวัยที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ แต่วัยนี้ก็มีความต้องการเฉพาะด้านที่ยูนิเซฟให้ความสำคัญ เราดำเนินโครงการที่หลายหลายเพื่อเยาวชนและวัยรุ่น ซึ่งประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหมู่เยาวชน การเยียวยาและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้มีเชื้อเอช ไอ วี และการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชน

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Communication for Development)

ยูนิเซฟประเทศไทยมีขั้นตอนกลยุทธ์ที่เป็นระบบ ผ่านการวางแผนบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลหลักฐานประกอบ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสุขภาพ โภชนาการ การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองเด็ก

แผนฉุกเฉิน (Emergencies)

ภายใต้แผนงานด้านมนุษยธรรมของยูนิเซฟเกี่ยวกับเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยูนิเซฟมุ่งมั่นสนับสนุนรัฐบาลและภาคีต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือและการเยียวยาแก่เด็กผู้ประสบภัยทั้งระหว่างและภายหลังสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังเป็นกำลังหลักในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเหตุการณ์ภัยพิบัติสำคัญๆของไทย ได้แก่ เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 และเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิปี 2547 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ที่ https://www.unicef.org/thailand/tsunami_response.html

การระดมทุน (Funding)

เงินทุนในการดำเนินงานของยูนิเซฟเพื่อเด็กในประเทศไทยล้วนมีที่มาจากเงินบริจาคที่เราได้ระดมทุนในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะจากผู้บริจาครายบุคคล เงินทุนที่เราได้รับจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการระดมทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unicef.or.th/supportus/en/

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children