ภาพรวม

งานของยูนิเซฟ

ประวัติองค์การ

การดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงาน

กิจกรรมระดมทุน

ติดต่อเรา

ตำแหน่งว่าง

 

ภาพรวมของประเทศ

© UNICEF Thailand/2009/Athit

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ การพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายสิบปีที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ระดับความยากจนลดลงประมาณสองในสามนับตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีการลงทุนในเรื่องเด็กอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้คือตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา

•  อัตราการตายของทารกลดลงร้อยละ 50
•  อัตราเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ลดลงร้อยละ 50
•  การสร้างภูมิคุ้มกันโรคครอบคลุมเด็กกว่าร้อยละ 90
•  จำนวนเด็กเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และการใช้แรงงานเด็กลดลง
•  มีการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็ก  เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
•  มีข้อตกลงทวิภาคีในระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้ามนุษย์และการอพยพถิ่นฐาน ซึ่งรวมถึงการประกาศสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการค้ามนุษย์ฉบับแรกของโลก 
•  มีการออกกฎหมายให้เติมไอโอดีนในเกลือบริโภคทุกชนิด

อย่างไรก็ตาม ความไม่เท่าเทียมกันยังคงมีอยู่ ความเจริญทางเศรษฐกิจไม่ได้ถูกส่งไปยังเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กยากจน เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กอพยพ เด็กผู้ลี้ภัย และเด็กพิการ เด็กเหล่านี้ยังคงขาดสิทธิพื้นฐานต่างๆ ที่พึงมีในการอยู่รอด และการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ยกตัวอย่างเช่น ยังมีเด็กอายุระหว่าง 6-11 ปีอีกประมาณ 600,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนหรือเข้าเรียนช้า ส่วนมากเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เด็กยากจน เด็กพิการ และเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี และทุกๆ ปียังมีเด็กอีกประมาณ 40,000 คนที่ผู้ปกครองไม่ได้ไปแจ้งเกิด ซึ่งการไม่มีสูติบัตรถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการได้รับบริการสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ ของรัฐ นอกจากนี้ในแต่ละปีมีเด็กหลายพันคนที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ

ความท้าทายที่รออยู่

• การจดทะเบียนเกิด
• โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา
• เอชไอวีและเอดส์
• การค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์จากเด็กในรูปแบบต่างๆ
• แรงงานเด็ก
• ความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้น
• กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
• ความรุนแรงต่อเด็ก
• อุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็ก
• ภาวะแคระแกรน อ้วนเกินไป และการขาดสารไอโอดีน
• ความตระหนักในเรื่องสิทธิเด็ก และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก
• แนวโน้มทางสังคม เช่น การใช้สารเสพติดและการบริโภคแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น การล่มสลายของระบบครอบครัวแบบดั้งเดิม
• การขาดข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับเด็ก
• การบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย
• เด็กพิการ

โปรดบริจาควันนี้ เพื่อช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
การบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือนของท่านจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเด็กได้อย่างแท้จริง

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children