© UNICEF

โครงการ

องค์การยูนิเซฟทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และตัวเด็กๆ เอง เพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคนในประเทศไทย

การคุ้มครองเด็ก

ยูนิเซฟทำงานเพื่อคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรง การถูกกระทำ การถูกทอดทิ้ง และการถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เรายังรณรงค์เพื่อให้เกิดระบบคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพ

การศึกษา

โครงการต่างๆ ของยูนิเซฟ มุ่งเน้นให้เด็กเข้าเรียนมากขึ้น และสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนมีความปลอดภัย สะอาด และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพเพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับชีวิตผู้ใหญ่ในอนาคต

เอชไอวี/เอดส์

ตัวเลขการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นในกลุ่มเยาวชนและผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว งานของยูนิเซฟจึงเน้นไปที่การป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ ยับยั้งการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก และดูแลเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีอย่างองค์รวม รวมไปถึงรณรงค์เพื่อให้ยุติการเลือกปฎิบัติต่อเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี

สถานการณ์ฉุกเฉิน
ยูนิเซฟดำเนินงานด้านสถานการณ์ฉุกเฉินมาโดยตลอด ทั้งที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ เพื่อช่วยชีวิตเด็กๆ และให้การคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน

งานรณรงค์และวิเคราะห์นโบายสังคม

ยูนิเซฟทำงานร่วมกับรัฐบาลและพันธมิตรอื่นๆ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่แท้จริงของเด็กและสตรีในประเทศไทย เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันและนำเสนอนโยบายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มการลงทุนทางสังคมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด 

ค้นหา
unite for children