ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

รายงาน

รายงานสร้างสรรค์อนาคตประเทศไทย: เกื้อหนุนชีวิตเด็กในแคมป์ก่อสร้าง

รายงานสร้างสรรค์อนาคตประเทศไทย: เกื้อหนุนชีวิตเด็กในแคมป์ก่อสร้าง

UNICEF Organization Profile

UNICEF Organization Profile (ฉบับภาษาไทย)

 

รายงานสภาวะเด็กโลก: เด็กในโลกดิจิทัล ฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

รายงานสภาวะเด็กโลก: เด็กในโลกดิจิทัล ฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 

 

รายงานสภาวะเด็กโลก: เด็กในโลกดิจิทัล ฉบับย่อ (ภาษาอังกฤษ)

รายงานสภาวะเด็กโลก: เด็กในโลกดิจิทัล ฉบับย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 

 

รายงานผลกระทบของการย้ายถิ่นภายในประเทศที่มีต่อสุขภาวะและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายงานผลกระทบของการย้ายถิ่นภายในประเทศที่มีต่อสุขภาวะและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 

รายงาน โครงการการสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐของโครงการเรียนฟรี 15 ปีในประเทศไทย

รายงาน โครงการการสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐของโครงการเรียนฟรี 15 ปีในประเทศไทย

 

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ - การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 (ภาษาไทย)

รายงานฉบับสมบูรณ์ - การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 (ภาษาไทย)

 

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 (ภาษาไทย)

 

เด็กทุกคนสำคัญเสมอ - ข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

เด็กทุกคนสำคัญเสมอ - ข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

 

 

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

 

การเสริมสร้างสมองที่ดีกว่า

 

นโยบายสู่การปฎิบัตโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอส์

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในประเทศไทย

การวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในประเทศไทย พ.ศ. 2558

 

รายงานประจำปี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พ.ศ.2558

รายงานประจำปี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พ.ศ.2558 (ภาษาอังกฤษ) 

The Code: เรื่องที่ต้องรู้สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

 

dtac Parent Guide คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิทัล

 

คู่มือเรื่องสิทธิเด็กกับโยบายและแนวทางปฎิบัติของบริษัท

 

สรุปหลักปฏิบัติขององค์กรธุรกิจในเรื่องสิทธิเด็ก

 

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2555

(ภาษาไทย)

(English version)

 Situational Analysis of Young people At High Risk of HIV Exposure in Thailand

(English version)

 วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนในประเทศไทย

(ภาษาไทย)

 

ANNUAL REPORT 2013

 

การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2555 หรือ Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2012

Full report (English version)

Executive summary report (English version)

 รายงานฉบับเต็ม (ภาษาไทย)

รายงานฉบับย่อ (ภาษาไทย) 

 

 

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทย คำถามที่พบบ่อย

การประเมินการคุ้มครองทางสังคมจากการปรึกษาหารือระดับชาติ 2556

การวิเคราะห์สถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2554

ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองเด็กจากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ตุลาคม-ธันวาคม 2554  ดาวน์โหลด 1/1  ดาวน์โหลด 1/2 

วันเวลาแห่งความหวาดกลัว: การรับรู้ของเด็กต่อการดำเนินชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย

รายงานสรุปผลสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ธันวาคม 2548 - 2549

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ธันวาคม 2548 - กุมภาพันธ์ 2549 (ฉบับเต็ม) เป็นการสำรวจสถานการณ์เด็กครั้งที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย การสำรวจครั้งนี้เผยถึงความก้าวหน้าต่างๆ ตลอดจนปัญหาและความเหลื่อมล้ำที่ยังคงดำเนินต่อไป (ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ) (หากต้องการรายงานของแต่ละจังหวัดทั้งหมด 26 จังหวัด กรุณาติดต่อคุณเตมิกา สัตยวิบูลย์ ที่เบอร์ 02 356 9487)

รายงานผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย แยกตามรายจังหวัด (คลิ๊กแต่ละจังหวัดเพื่อดาวน์โหลดรายงาน - ขนาดไฟล์ประมาณ 2.2 MB)

ภาคใต้
ปัตตานี      ยะลา      นราธิวาส

สตูล      สงขลา

จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ
พังงา      กระบี่      ภูเก็ต

ตรัง      ระนอง      สตูล

ภาคเหนือ
เชียงราย      เชียงใหม่      แม่ฮ่องสอน

ตาก      น่าน      พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น      มุกดาหาร      ศรีสะเกษ

นครพนม      อุบลราชธานี

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ      ราชบุรี      กาญจนบุรี

สระแก้ว     ระยอง

 

อยากทราบว่าองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำอะไร เพื่อใคร และอย่างไร หนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้บอกข้อมูลทั้งหมดอย่างกระชับ ได้ใจความ และยังระบุถึงข้อมูลสถิติพื้นฐานที่เกี่ยวกับเด็ก (ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ)

หนังสือแนบของนิตยสารแมรี แคลร์ ฉบับพิเศษ "พลิกฟื้นคืนชีวิต" บอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆ และครอบครัวที่ชีวิตได้ถูกทำลายลงไปพร้อมๆ กับคลื่นสึนามิในพ.ศ. 2547 หนังสือยังได้เล่าถึงงานของยูนิเซฟในการช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตของเด็กๆ ให้กลับมา ดาวน์โหลด

หนัสือแนบเล่มที่ 2 กับนิตยสารแมรี แคลร์ "สร้างสรรค์วันสดใส" ซึ่งกลับไปเยี่ยมชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ แต่ฉบับนี้บอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆ ที่กำลังเริ่มต้นชีวิตที่สดใสอีกครั้งหนึ่ง นอกเหนือจากนั้น เรื่องราวในฉบับพิเศษเล่มนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ และแผนงานของยูนิเซฟในอนาคตที่จะ "สร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม" (ดาวน์โหลด)

รายงานสิทธิเด็กฉบับเด็กเล่มนี้เขียนโดยเด็กๆ โดยว่าด้วยเรื่องราวความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพวกเขาที่มีเรื่องต่างๆ ตั้งแต่โรงเรียน ยาเสพติด ไปจนถึงคนจรจัด รายงานนี้จัดทำขึ้นจากการสัมนาของเด็กๆ ที่จัดขึ้นทั่วประเทศระหว่างพ.ศ. 2542-2543 เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก (ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ)

ประวัติความเป็นมาของการเปิดสำนักงานของยูนิเซฟตั้งแต่พ.ศ. 2591 ตลอดจนความสำเร็จต่างๆ ของยูนิเซฟในระยะเวลาที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปีของยูนิเซฟ มนประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2541 (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children