ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟ เผยแพร่คู่มือเพื่อช่วยบริษัท ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

กรุงเทพฯ 27 มกราคม 2557 – องค์การยูนิเซฟเผยแพร่คู่มือ 4 ชุด เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ดำเนินธุรกิจตามหลักการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับสิทธิเด็ก (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) ซึ่งหลักการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการกับผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ชุดคู่มือดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยทำให้หลักการฯ ดังกล่าว “กระจ่างขึ้น” โดยการอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ว่าสิทธิเด็กมีความหมายอย่างไรต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ และองค์กรธุรกิจจะให้ความเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กอย่างไรในการตัดสินใจ การจัดกิจกรรมและการจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า คู่ค้าหรือผู้จัดหาสิ่งของและบริการให้ ตลอดจนชุมชนที่ตนเกี่ยวข้องด้วย คู่มือเหล่านี้ใช้เวลาพัฒนากว่าสามปีโดยผ่านการปรึกษาหารือเชิงกระบวนการกับชุมชนธุรกิจต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรจำนวนมาก

หลักในการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับสิทธิเด็ก ซึ่งเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2554 และพัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟและพันธมิตรนั้นยึดหลักการ 10 ประการอันครอบคลุมกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ ที่องค์กรธุรกิจควรทำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันจะมีผลกระทบแง่ลบต่อสิทธิเด็ก ตลอดจนมาตรการที่องค์กรธุรกิจเหล่านั้นควรปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยมีเป้าหมายให้บริษัทต่างๆ ทุกขนาด ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด มีใครเป็นเจ้าของ และมีโครงสร้างแบบใด สามารถนำคู่มือเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดคู่มือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักในการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับสิทธิเด็กของยูนิเซฟ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย:

- เด็กเป็นเรื่องของทุกคน – คู่มือฉบับ 2.0 ให้ขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทต่างๆ สามารถนำสิทธิเด็กไปผสมผสานเข้ากับนโยบายทางธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการองค์กรของตน

- สิทธิเด็กกับการกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ – แนะนำวิธีการที่องค์กรธุรกิจจะสามารถนำสิทธิเด็กไปกำหนดไว้ในนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจได้

- สิทธิเด็กกับการประเมินผลกระทบจากการทำธุรกิจ – ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถประเมินผลการดำเนินงานของตนในแง่ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและความเคารพในสิทธิเด็ก ตลอดจนหาโอกาสในการสนับสนุนสิทธิเด็กดังปรากฏในหลักปฏิบัติ

- สิทธิเด็กกับการรายงานผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน – แนวทางต่างๆ สำหรับองค์กรธุรกิจในการรวมสิทธิเด็กเข้าไว้ในการรายงานผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมมากกว่าการใช้แรงงานเด็กและการลงทุนต่างๆ ในชุมชน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.unicef.org/csr

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

มาร์ค โธมัส องค์การยูนิเซฟประเทศไทย โทร. 02-356-9481 หรือ 081-172-9902 mthomas@unicef.org
พรธิดา พัดทอง องค์การยูนิเซฟประเทศไทย โทร. 02-356-9484 หรือ 086-567-1778 ppadthong@unicef.org

 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children