ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

สามปีหลังแผ่นดินไหวในเฮติ – ความเป็นอยู่ของเด็กๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาก

ปอร์โตแปรงซ์ 10 มกราคม 2556 –  ผลสำรวจครัวเรือนในระดับประเทศครั้งใหม่ หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเฮติมาแล้วเกือบสามปี แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ความเป็นอยู่ของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา โภชนาการ สุขภาพ และสุขอนามัย มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก

ผลการสำรวจทางประชากรและสุขภาพเบื้องต้นในเฮติ (Demographic and Health Survey: DHS) ซึ่งครอบคลุมครัวเรือนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 13,350 ครัวเรือน พบว่าในปี 2555 มีเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปีที่ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาถึงร้อยละ 77 ในขณะที่ระหว่างปี 2548 ถึง 2549 ซึ่งได้ทำการสำรวจเป็นครั้งสุดท้ายนั้น พบว่าเด็กในกลุ่มดังกล่าวเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาต่ำกว่าร้อยละ 50

ภาวะทุพโภชนาการแบบเฉียบพลันในเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 59 เดือนนั้น ลดลงกว่าครึ่ง จากเดิมร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 5 ส่วนภาวะทุพโภชนาการแบบเรื้อรังนั้น ก็ลดลงจากเดิมร้อยละ 29 เหลือร้อยละ 22 ในระหว่างปี 2548 ถึงปี 2549 และปี 2555

“ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ในเฮติได้ทุ่มเทความพยายามมาตลอดระยะเวลาสามปี และทำให้หลายภาคส่วนมีการพัฒนา อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อเด็กในแต่ละด้าน ได้แก่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในปี 2553 ตลอดจนปัญหาโรคท้องร่วงและภัยพิบัติอย่างอื่น” นายเอดูอาร์ด เบจบีเดอร์ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำเฮติกล่าว

“ผลการสำรวจนี้ทำให้เราต้องให้การสนับสนุนอย่างมุ่งมั่นต่อไป เพื่อช่วยให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเพื่อแก้ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน และดำเนินการในส่วนที่ยังไม่มีความคืบหน้า” นายเอดูอาร์ดกล่าว

ตัวเลขประมาณการณ์ครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่า อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีจำนวน 88 คนในจำนวนเด็กที่เกิดมีชีพจำนวน 1,000 คนนั้น ลดลงในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา คือจากเดิม 112 คนในช่วงปี 2540 ถึงปี 2544 และ 96 คนในช่วงปี 2545 ถึงปี 2549

ส่วนการเข้าถึงแหล่งน้ำซึ่งได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นนั้น พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือยังอยู่ที่ร้อยละ 65 ขณะที่ประชากรในค่ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศจำนวนร้อยละ 82 สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำซึ่งได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น จำนวนประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขอนามัยที่ดีนั้นได้เพิ่มขึ้นเกือบเป็นสองเท่า จากเดิมร้อยละ 14 ในช่วงปี 2548 ถึงปี 2549 เป็นร้อยละ 26 ในปี 2555

การสำรวจทางประชากรและสุขภาพเบื้องต้นในเฮติในปี 2555 นี้เป็นการกำหนดค่าโดยประมาณสำหรับตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนประชากรและสุขภาพสำหรับประชากรชาวเฮติทั้งหมด รวมถึงผู้หญิงที่อยู่ในวัยเลี้ยงลูก เด็กอายุต่ำกว่าห้าปี และผู้ชายอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 59 ปี โดยการสำรวจครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2548 และเดือนมิถุนายน 2549

การสำรวจครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในเฮตินี้ที่สำรวจเกี่ยวกับการอบรมเด็ก และได้ดำเนินการร่วมกับการสำรวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสำรวจที่อาศัยข้อมูลประชากรในระดับประเทศเป็นครั้งแรกที่ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศซึ่งอาศัยอยู่ในค่ายภายหลังจากเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว

การสำรวจทางประชากรและสุขภาพเบื้องต้นในเฮติในปี 2555 ดำเนินการโดย Institut Haitien de l’Enfance โดยมีกระทรวงประชากรและสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดแนวทางโดยรวม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา องค์การยูนิเซฟ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หน่วยงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของแคนาดา และกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children