ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ไทยรับเป็นภาคีพิธีสารของสหประชาชาติเพื่อให้เด็กได้รับความยุติธรรมในระดับสากล

26 กันยายน 2555 - ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและผู้แทนของเด็กสามารถแจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ กาบอนซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกากลางก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เพิ่งให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว

"ก่อนที่จะมีอนุสัญญาฉบับนี้ การดำเนินการต่อการละเมิดสิทธิเด็กในระดับสากลนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย" อนิตา โก กล่าว อนิตาร่วมเป็นประธานใน Ratify OP3CRC ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศสำหรับพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน โดยองค์กรดังกล่าวนี้เป็นพันธมิตรขององค์กรภาคเอกชนและสถาบันต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้เป็นพิธีสารเลือกรับฉบับที่สาม มีสาระสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กหรือผู้แทนเด็กสามารถร้องเรียนกรณีเด็กถูกละเมิดสิทธิ เช่นการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการไม่ได้รับโอกาสด้านการศึกษา หากองค์กรศาลของประเทศไม่สามารถดำเนินการต่อการละเมิดสิทธิเด็กนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติจะสามารถเข้าตรวจสอบการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้

"เราขอชื่นชมประเทศไทยและกาบอนที่เป็นผู้นำในเรื่องนี้ และเรายังขอให้ทุกประเทศเข้าเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรับนี้เพื่อให้สิทธิเด็กเกิดผลอย่างเต็มที่" ไรอัน ซิลเวริโอ กล่าวในฐานะผู้แทนขององค์กรพันธมิตรว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งเอเชีย องค์กรดังกล่าวเป็นสมาชิกขององค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศ "การให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับนี้เป็นก้าวสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้เด็กมีสิทธิอย่างเท่าเทียมที่จะได้รับความยุติธรรมในระดับสากล" ไรอันกล่าว

"องค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศจะพิจารณาภาวะผู้นำของรัฐที่ให้การสนับสนุนการจัดทำพิธีสารนี้ รวมทั้งเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับ โดยพิธีสารดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะเป็นปีแรกที่มีการลงนาม" อนิตากล่าว

ประเทศไทยและกาบอนเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ โดยพิธีสารดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อมีรัฐภาคีลงนามให้สัตยาบันครบสิบรัฐ เมื่อพิธีสารมีผลใช้บังคับแล้ว เด็กและผู้แทนเด็กในทุกรัฐที่ได้ลงนามให้สัตยาบันจะสามารถใช้สิทธิตามพิธีสารได้

(Source: Child Rights Coalition Asia)

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children