ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

เปิดตัวเว็บไซต์ ”ความรู้เพื่อชีวิต”

กรุงเทพ, 6 ตุลาคม 2554   –  คู่มือ Facts for Life หรือ ความรู้เพื่อชีวิต ขององค์การยูนิเซฟ ที่รวมรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ได้ผลและทำได้จริงในการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพเด็ก สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แล้ว 

เว็บไซต์นี้ จัดทำโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เปิดตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th    

ความรู้เพื่อชีวิต เป็นคู่มือสากลที่จัดทำโดยองค์การยูนิเซฟและองค์กรในเครือสหประชาชาติอีก 7 องค์กร เพื่อรวบรวมสาระความรู้สำคัญที่ผู้ปกครองและชุมชนควรทราบเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็ก ในส่วนของประเทศไทย องค์การยูนิเซฟได้สนับสนุนให้สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดทำ ความรู้เพื่อชีวิต ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในชุมชนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ความรู้กับพ่อแม่ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมและการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะส่งเสริมการมีชีวิตรอดและการคุ้มครองเด็ก และช่วยให้เด็กเติบโตและพัฒนาเต็มศักยภาพ

“ข้อมูลจาก Facts for Life ได้ถูกนำไปใช้ช่วยชีวิตและพัฒนาเด็กทั่วโลก และได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 200 ภาษา” นายโทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว “เราเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆในประเทศไทยเช่นกัน”

เว็บไซต์ ความรู้เพื่อชีวิต ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 15 เรื่อง เช่น การวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการตามวัย สุขปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การคุ้มครองเด็ก การป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เป็นต้น

รศ.พญ. นิตยา คชภักดี  หัวหน้าโครงการจัดทำเว็บไซต์ ความรู้เพื่อชีวิต กล่าวว่าข้อมูลในเว็บไซต์ได้ถูกเรียบเรียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย  โดยผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงศึกษาธิการและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

“ยกตัวอย่างเช่น ในฉบับสากล บทเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากยุงเน้นเรื่องโรคมาลาเรีย แต่เราก็เพิ่มเรื่องไข้เลือดออกเข้าไปมากขึ้นเพราะเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย” รศ.พญ. นิตยากล่าว “นอกจากนี้ เรายังเพิ่มบทที่ฉบับสากลไม่มีด้วย ได้แก่บทวัยรุ่น”

นายแพทย์ประดิษฐ์  วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในระดับชุมชนซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปยังพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

“นี่เป็นแหล่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับจังหวัดและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” นายแพทย์ประดิษฐ์กล่าว “ถ้าอยากจัดนิทรรศการในชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพ ก็สามารถนำข้อมูลที่เข้าใจง่ายและทำได้จริงไปใช้ได้เลย”

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
นภัทร พิศาลบุตร 02 356 9213 nphisanbut@unicef.org
ธีรตา ขำนอง 02 441 0602-8 ต่อ 1415
 

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children