ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสำหรับเผยแพร่

รายงาน

ติดต่อเรา

 

ยูนิเซฟชี้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษสำหรับเด็กสามารถบรรลุได้เร็วขึ้นด้วยการให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสที่สุด

นิวยอร์ก 7 กันยายน 2553 – รายงานฉบับใหม่ขององค์การยูนิเซฟซึ่งแผยแพร่วันนี้ ระบุว่าชุมชนโลกจะสามารถช่วยชีวิตหลายล้านชีวิตได้ด้วยการลงทุนกับเด็กและชุมชนที่ด้อยโอกาสมากที่สุดก่อน วิธีการดังกล่าวยังจะเป็นการช่วยจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (the Millennium Development Goals)

ผลการศึกษาดังกล่าวได้ระบุอยู่ใน รายงานที่สำคัญของยูนิเซฟสองฉบับ คือ Narrowing the Gaps to Meet the Goals และ Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้ามากในประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ แต่ยังมีงานท้าทายอีกมายที่ต้องทำในอีก 5 ปี ข้างหน้า

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแนวทางที่แตกต่างกันหลายแนวทางในการให้บริการทางสุขภาพที่จำเป็นต่อกลุ่มคนที่มีความต้องการมากที่สุดนั้น พบว่าการมุ่งการให้บริการไปที่เด็กยากจนและด้อยโอกาสที่สุด สามารถช่วยชีวิตคนได้มากกว่าแนวทางที่ใช้ในปัจจุบัน  ทั้งนี้เมื่อเทียบกับงบประมาณจำนวน 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

“ผลการศึกษาวันนี้ถือเป็นการท้าทายความคิดแบบเก่าๆ ที่บอกว่าการเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่สุดในสังคมเป็นวิธีการที่ไม่คุ้มเงินที่ลงทุนไป” แอนโธนี เลค ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูนิเซฟกล่าว   “กลยุทธ์หรือวิธีการที่เน้นเรื่องความเสมอภาคนั้น ไม่เพียงแต่จะส่งผลสำเร็จทางศีลธรรมและหลักการเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลที่น่าตื่นเต้นยิ่งไปกว่านั้นอีก นั่นคือ การกระทำ ที่ถูกต้องนั่นเอง”

รายงานฉบับดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกจำนวนมาก ซึ่งต่างเห็นว่าผลการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องสำคัญ

“ผลการศึกษาของยูนิเซฟทำให้ผมคิดว่าการให้ความสำคัญกับความเสมอภาคนั้น อาจเป็นวิธีการที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของวิธีการและความคุ้มค่า” ลอว์เรนซ์ ฮัดดัด ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนา ณ มณฑลซัสเซ็กส์ ผู้เขียนบล็อก Development Horizons และหนึ่งในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ทำหน้าที่ประเมินผลการศึกษาการทำแบบจำลองขั้นต้น

การค้นพบที่สำคัญจากรายงานของยูนิเซฟฉบับนี้คือ
• วิธีการที่เน้นความเสมอภาคทำให้ผลตอบแทนการลงทุนดีขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดการตายของมารดาและทารกมากขึ้น และยังทำให้อัตราเด็กแคระแกร็นลดน้อยลง เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ
• หากใช้วิธีการมุ่งเน้นความเสมอภาค เงินลงทุนจำนวน 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ใช้ไปในการพยายามลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบในประเทศที่มีรายได้ต่ำและอัตราการตายสูง จะช่วยป้องกันการตายของเด็กได้มากกว่าการใช้วิธีเดิมถึงประมาณร้อยละ 60
• จากปัญหาสุขภาพและโรคภัยต่างๆ ที่ประเทศหนึ่งๆ ต้องเผชิญ พบว่า การเจ็บป่วยและการไม่รู้หนังสือมักกระจุกตัวอยู่ในหมู่ประชากรเด็กที่ยากจนที่สุด  ดังนั้นการให้บริการด้านต่างๆ ที่จำเป็นกับเด็กกลุ่มนี้สามารถเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษให้เร็วขึ้น ทั้งยังช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำภายในประเทศด้วย

Progress for Children: Meeting the MDGs with Equity ซึ่งเป็นรายงานฉบับสำคัญของยูนิเซฟที่วัดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ แสดงถึงความเหลื่อมล้ำในทุกตัวชี้วัด เช่น ความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม ระหว่างครัวเรือนที่ร่ำรวยที่สุดและยากจนที่สุดในประเทศต่างๆ ระหว่างประชากรในชนบทและประชากรในเมือง และระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง

ข้อมูลที่สำคัญ เช่น

• ในประเทศกำลังพัฒนา เด็กจากครอบครัวในกลุ่มที่ยากจนที่สุด ร้อยละ 20 มีโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนอายุครบห้าขวบมากกว่าเด็กที่มาจากกลุ่มครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดร้อยละ 20 ถึงสองเท่า

• เด็กในครัวเรือนที่ยากจนที่สุดในสังคมมีโอกาสที่จะมีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐานและต้องเผชิญกับการเป็นโรคแคระแกร็นมากกว่าเด็กที่มาจากครัวเรือนที่ร่ำรวยกว่าถึงสองเท่า

• แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการลดความเหลื่อมล้ำของจำนวนเด็กชายและเด็กหญิงที่เข้าเรียนระดับประถมศึกษา แต่ยังพบว่าเด็กหญิงและผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนา ยังคงขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา

• ในจำนวนประชากร 884 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้นั้น ร้อยละ 84 อาศัยอยู่ในชนบท

รายงานของยูนิเซฟจะเผยแพร่พร้อมกับรายงานของ  Save the Children  ที่ชื่อว่า A Fair Chance at Life: Why Equity Matters for Children ซึ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษข้อ 4 คือการลดอัตราการตายของเด็กอายุกว่า 5 ขวบ ให้ลดลงสองในสามในช่วง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2558 รายงานของ Save the Children เน้นศึกษาความเหลื่อมล้ำระหว่างการมีชีวิตรอดของเด็กๆในประเทศที่ร่ำรวยกับประเทศที่ยากจนทั่วโลก ซึ่งยืนยันว่า การเข้าถึงชุมชนชายขอบและชุมชนที่ยากจนให้ได้นั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษข้อ 4 ได้

“คำแถลงการณ์แห่งสหัสวรรษมีขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่ด้อยโอกาสที่สุดในโลก” เลคกล่าว “เราเชื่อว่าผลการศึกษาของรายงานฉบับนี้ จะส่งผลกระทบต่อแนวความคิดของคนทั้งโลกเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และเป้าหมายการพัฒนาอื่นๆ โดยรวม และจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ผู้ยากไร้จำนวนหลายล้านคน”

สำหรับนักข่าว:
ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีทัศน์และภาพถ่ายที่มีความคมชัดสูงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่www.thenewsmarket.com/unicef

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ต้องการนัดสัมภาษณ์หรือขอรายงานฉบับนี้ กรุณาติดต่อ:

เคท โดโนแวน UNICEF Media นิวยอร์ก โทร + 1 212 326 7452, kdonovan@unicef.org
จานิน แคนเดล UNICEF Media นิวยอร์ก โทร + 1 212 326 7684, jkandel@unicef.org
ณัฐฐา กีนะพันธ์ UNICEF Thailand โทร 02 356 9478, nkeenapan@unicef.org

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children