เอชไอวี/เอดส์

ภาพรวม

การติดเชื้อในหมู่เยาวชน

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

 

ภาพรวม

© UNICEF Thailand/2010/Athit

ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีประชากรประมาณ 500,000 คนที่มีเชื้อเอชไอวี และอัตราการติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มเยาวชน

เยาวชนในปัจจุบันเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยและมีจำนวนมากที่ไม่มีการป้องกัน กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ เอชไอวีในปัจจุบัน ได้แก่ เยาวชน ผู้ติดยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยา หญิงขายบริการทางเพศ และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ปัจจุบันมีเด็กประมาณ 14,000 คนที่มีเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม อัตราการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 3 จากประมาณร้อยละ 30 ใน 20 ปีที่แล้ว การลดลงนี้เป็นผลมาจากการดำเนินการของรัฐบาลในการแจกยาต้านไวรัส (ARV) ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อทั่วประเทศ ตลอดจนการให้บริการให้คำปรึกษา และการตรวจเลือด แต่แม้กระนั้นทุกๆ วันยังคงมีเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนที่เกิดมาพร้อมเชื้อเอชไอวี และหากไม่ได้ยาต้านไวรัสเด็กเหล่านี้จะเสียชีวิตก่อนอายุครบห้าขวบ

ประชากรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานต่างด้าวมักมีโอกาสน้อยในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้บริการต่างๆ ที่ประชากรกลุ่มนี้ได้รับบางครั้งมีคุณภาพต่ำกว่าบริการที่ให้กับประชากรที่มีสัญชาติไทย ด้วยเหตุนี้ยูนิเซฟจึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ช่วยให้ประชากรกลุ่มนี้มีโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การได้รับเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเจ็บปวดมากพออยู่แล้วสำหรับเด็กๆ กลุ่มนี้ แต่ความเจ็บปวดนี้กลับยิ่งเลวร้ายลงไปอีกด้วยการถูกรังเกียจจากครอบครัวและชุมชนของตน การถูกกีดกันจากโรงเรียนและการถูกตัดขาดจากเพื่อน อคติที่สังคมมีต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีทำให้เด็กกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเด็กที่ต้องการความรักและความช่วยเหลือมากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ถูกกีดกันและได้รับความช่วยเหลือจากสังคมน้อยที่สุด

 

 

 

 

ข้อเท็จจริง

•  อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มเยาวชนและประชาชนในภาคใต้

เยาวชนหลายคนยังไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ และไม่สามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการข่าวสารต่างๆ ที่เป็นมิตรกับเยาวชน

• เด็กที่ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกเลือกปฏิบัติ และถูกละเมิดสิทธิด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษา

ร้อยละ 1.5 ของประชากรอายุ 15-49 ปี ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

• มีเด็ก 14,000 คนที่เชื้อเอชไอวี/เอดส์

• มีเด็ก 380,000 คนที่กลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะเชื้อเอชไอวี/เอดส์


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children