การศึกษา

ภาพรวม

เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

คุณภาพการศึกษา

 

คุณภาพการศึกษา

© UNICEF Thailand/2009/M. Thomas

คุณภาพการศึกษาที่เด็กได้รับในประเทศไทยนั้นน่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง สถิติต่างๆ ชี้ให้เห็นว่าระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยในวิชาหลักลดต่ำลงในรอบสิบปีที่ผ่านมา ในรอบสองสามปีที่ผ่านมานี้รายงานของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2551 ชี้ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติอยู่ในระดับที่น่ากังวล โดยที่คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมหกและมัธยมหกในวิชาหลักๆ อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 50

ยูนิเซฟได้นำแนวคิด “โรงเรียนเพื่อนเด็ก” (Child-Friendly School) เข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบการศึกษาแห่งชาติ ในปัจจุบันมีโรงเรียนทั้งสิ้น 1,500 โรงที่รับเอาแนวคิดโรงเรียนเพื่อนเด็กมาปฏิบัติใช้กับนักเรียนกว่า 240,000 คน นอกจากนี้ยูนิเซฟได้ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาแม่ของเด็กเป็นหลักในการเรียนการสอน ซึ่งรัฐบาลได้รับเป็นนโยบายใหม่ทางภาษาใหม่เรียบร้อยแล้ว

รูปแบบของ โรงเรียนเพื่อนเด็ก นั้นมีแนวคิดที่ง่ายและชัดเจน นั่นก็คือการให้โรงเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก

• สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของเด็กจะต้องปลอดภัย เป็นคุณและให้การคุ้มครองต่อเด็ก ต้องมีครูที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี มีทรัพยากรที่เพียงพอและมีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม

• สิทธิของเด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองและเด็กจะต้องมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น นั่นรวมถึงเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ยากจน เด็กพิการ เด็กที่อยู่กับเอดส์หรือเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ หรือเด็กที่นับถือศาสนาต่างกัน จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

• ความคิดเห็นของเด็กต้องได้รับการรับฟัง วิธีการเรียนการสอนจะต้องเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง

• สภาพแวดล้อมในการเรียนจะต้องเอื้อต่อการเรียนรู้และการเติบโตของเด็ก บทเรียนต้องครอบคลุมการสอนทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเต็มที่

• รูปแบบโรงเรียนเพื่อนเด็กจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน เพราะการเรียนรู้ของเด็กจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

สถิติ

• การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมดกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศโดยกรมอนามัยในปี 2555 พบว่ามีเพียงร้อยละ 67 เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์

• ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 48 สำหรับวิทยาศาสตร์และการอ่าน และลำดับที่ 50 สำหรับคณิตศาสตร์จากประเทศที่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทั้งหมด 65 ประเทศในปี 2555

 


ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children