การศึกษา

ภาพรวม

เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

คุณภาพการศึกษา

 

ภาพรวม

© UNICEF Thailand/2008/M. Thomas
เด็กหญิงกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ในโรงเรียนหย่อมบ้านแห่งหนึ่งในอ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน

ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะประกันสิทธิของเด็กทุกคนในประเทศไทยให้ได้รับการศึกษาโดยทั่วถึงกันตามพันธะที่บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์หลายฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกันสิทธิของเด็กทุกคนในประเทศไทยที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยถ้วนหน้าและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ประกาศของคณะรัฐมนตรีในปี 2548 ได้ย้ำเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งโดยได้ครอบคลุมถึงสิทธิของเด็กที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกเหนือจากนี้ในปี 2552 รัฐบาลยังได้ประกาศขยายการศึกษาพื้นฐานจาก 12 ปีเป็น 15 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    

เด็กจำนวนมากขึ้นในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.4 ในปี 2543 เป็น 90.05 ในปี 2552 อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยมัธยมศึกษา (อายุ 12 ถึง 17 ปี) ก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.4 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 72.22 ในปี 2552   อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาความท้าทายอีกหลายประการที่ต้องแก้ไขต่อไปเพื่อที่จะประกันโอกาสการเข้าถึงการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างถ้วนหน้าสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย (โปรดดูสถิติในกล่องข้อมูลด้านขวา)

บทบาทของยูนิเซฟ

โครงการด้านการศึกษาของยูนิเซฟเน้นการส่งเสริมโอกาสให้เด็กเล็กได้รับบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าเรียนระดับประถมและมัธยมต้นที่เหมาะสมตามเกณฑ์อายุและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เน้นเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในและนอกระบบโรงเรียน เราเน้นความเสมอภาคทางเพศ การศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ วิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่ เช่น ระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษาและแบบคละชั้น การสอนทักษะชีวิต การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน และผลสำเร็จทางการเรียนเป็นสำคัญ

โครงการของยูนิเซฟให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเด็กยากจน เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติ เด็กลูกแรงงานต่างด้าว เด็กพิการ เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเอดส์

เป้าหมายของยูนิเซฟ

• พัฒนาระบบการติดตามเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน ซึ่งเป็นระบบของกระทรวงศึกษาธิการ

• ส่งเสริมเด็กที่ขาดโอกาสได้เข้าเรียนตามเกณฑ์อายุและเรียนจนจบเก้าปีในการศึกษาภาคบังคับ  

• ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เข้าถึงบริการพัฒนาการที่มีคุณภาพ  

• ส่งเสริมโมเดล “โรงเรียนเพื่อนเด็ก” เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการวางแผน นโยบายและมาตรฐานด้านการศึกษาของชาติ และประกันให้โรงเรียนทั่วประเทศมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและให้ความคุ้มครองแก่เด็ก และเคารพสิทธิเด็ก

 

 

 

 

 

สถิติ

• ถึงแม้ว่าสมองของเด็กจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วในช่วงห้าปีแรกของชีวิต แต่มีเด็กเพียงร้อยละ 75 ในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับบริการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบใดแบบหนึ่งในระหว่างปี 2548 และ 2549

• การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหมดกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ โดยกรมอนามัยในปี 2556 พบว่าเพียงร้อยละ 67 เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์

• มีเด็กในวัยเรียนประถมศึกษา (อายุ 6 ขวบ) เพียงร้อยละ 75 ที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

• ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน ลำดับที่ 48 สำหรับวิทยาศาสตร์และการอ่าน และ ลำดับที่ 50 สำหรับคณิตศาสตร์จากประเทศที่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทั้งหมด 65 ประเทศในปี 2555
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children