การเผยแพร่และการระดมพลังในสังคม

สถานการณ์เป็นอย่างไร

เราทำอะไร

การสื่อสารเรื่องไข้หวัดนก

เรื่องราวของเด็กๆ

 

เราทำอะไร

© UNICEF-Thailand/Youkonton

องค์การยูนิเซฟรณรงค์กับผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับเด็ก เรามีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้สื่อมวลชนนำเสนอปัญหาต่างๆ ของเด็ก และเผยแพร่รายงานต่างๆ ของยูนิเซฟที่เกี่ยวกับเด็กให้สังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เราส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับเด็กตระหนักถึงหลักการต่างๆ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และนำหลักการนั้นไปใช้

เราทำงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ในการอบรมเจ้าหน้าที่รัฐให้ช่วยกันส่งเสริมจิตสำนึกเรื่องสิทธิเด็กในหมู่เพื่อนร่วมงานด้วยกัน นอกจากนี้ เรายังจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับสิทธิเด็กแก่สื่อมวลชนและนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของเด็กในประเทศไทย

ใน พ.ศ. 2547 องค์การยูนิเซฟและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ง ’รางวัลสิทธิเด็ก’ ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักข่าวและนิสิต นักศึกษาด้านวารสารศาสตร์เอกหนังสือพิมพ์ ซึ่งหนังสือพิมพ์มติชนได้รับรางวัลนี้จากการเสนอข่าวเรื่องปัญหาการขึ้นทะเบียนเกิดในแม่อาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากการรายงานข่าวเรื่องการใช้แรงงานเด็กในเชียงใหม่ หลังจากนั้น รางวัลสื่อเพื่อนเด็กนี้ได้ขยายไปสู่คนทำงานสื่อด้านวิทยุและโทรทัศน์ และได้จัดให้มีขึ้นทุกปีจวบจนถึงปัจจุบัน

องค์การยูนิออกแบบละเผยแพร่เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสิทธิเด็ก  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดี เช่น ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยด้วยนมแม่ การใช้เกลือไอโอดีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน เรารณรงค์ให้เกิดรูปแบบการทำงานที่ดีในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้รัฐบาลมีการตรวจสอบ ประเมินและจัดการปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับเด็กและสตรี

หนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ การยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก เราได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น รัฐบาล และองค์กรด้านพัฒนาต่างๆ ในการจัดทำป้ายประกาศ (Poster) จุลสาร สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ และเอกสารอื่นๆ เผยแพร่ไปในชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากไข้หวัดนก และเพื่อแสดงให้ประชาชนทราบถึงวิธีการลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 

 
ค้นหา

 Email this article

Donate Now

unite for children