เกี่ยวกับเรา

ประวัติองค์การ

สารจากผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ติดต่อเรา

 

สารจากผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

© UNICEF-Thailand/2007/Few
นายโทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คนปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 59 ปีที่องค์การยูนิเซฟปฏิบัติงานในประเทศไทย เราได้เห็นสถานภาพของเด็กได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างน่าชื่นชม อัตราการเสียชีวิตของเด็กลดลงอย่างเห็นได้ชัด โรคภัยไข้เจ็บที่เคยส่งผลกระทบต่อเด็กลดลงมาก จํานวนเด็กที่ขาดอาหารลดน้อยลง อัตราการรู้หนังสือเพิ่มสูงขึ้น เด็กจํานวนมากได้เข้าโรงเรียน ทําให้พวกเขาไม่ต้องออกไปทํางาน

อย่างไรก็ตาม หลายปัญหาที่คณะทํางานชุดแรกของยูนิเซฟประสบตั้งแต่เริ่มเปิดสํานักงานในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2491 ยังคงอยู่เช่นเดิม อาทิเช่น การขาดสารอาหาร การถูกกีดกันทางการศึกษา การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในรูปแบบต่างๆ เด็กจํานวนมากไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะเด็กชนเผ่า เด็กผู้อพยพ และเด็กที่อยู่ในสภาพยากจนข้นแค้นที่สุด

กระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นําปัญหาใหม่ๆ มาสู่เด็กและเยาวชน อาทิ การแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ ระบบครอบครัวที่ล่มสลาย การเสียชีวิตที่สูงขึ้นเพราะอุบัติเหตุและการจราจรบนท้องถนน

แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาก็ทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆ สําหรับเด็ก เช่นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน พวกเขาได้รับโอกาสในการแสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความตระหนักในเรื่องสิทธิเด็กที่มากขึ้น พร้อมกับความมุ่งมั่นของผู้นําทางการเมืองในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

ประเทศไทยร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อ พ.ศ.2535 ซึ่งทําให้รัฐบาลมีภาระผูกพันในการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายสําหรับสิทธิเด็ก อย่างไรก็ตามความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกทุกคนในสังคม ทั้งชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีองค์การยูนิเซฟเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอยู่ งานของเราคือการร่วมมือกันเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์จากคํามั่นสัญญาที่ผู้กําหนดนโยบายและประชาชนอย่างเราๆ ได้ให้ไว้ เพี่อรับรองสิทธิของเด็กในการมีชีวิตรอด การได้รับการพัฒนา การคุ้มครอง และการมีส่วนร่วม

เว็ปไซต์นี้อธิบายถึงภารกิจอันต่อเนื่องขององค์การยูนิเซฟในประเทศไทย การดําเนินโครงการในพื้นที่ต่างๆ ด้วยงบประมาณประมาณหกล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (ไม่รวมงบประมาณสำหรับโครงการในพื้นที่ประสบภัยสึนามิอีกทั้งหมดยี่สิบสองล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ พ.ศ. 2547-2551)  เว็ปไซต์นี้ยังอธิบายถึงรายละเอียดความท้าทายที่เด็กต้องเผชิญ และโอกาสต่างๆ ที่พวกเขาได้รับ รวมทั้งงานบางส่วนที่เราช่วยเหลือให้เด็กสามารถรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆ และเก็บเกี่ยวประโยชน์จากโอกาสที่มาถึง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเหล่านี้จะทําให้ทุกท่านเข้าใจและหันมาร่วมมือกันช่วยเหลือเด็ก เพื่อพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต

โทโมโอะ โฮซูมิ

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 

 
ค้นหา

 Email this article

unite for children