เพศศึกษายุคใหม่ไม่ควรเป็นเรื่องน่าอายอีกต่อไป

เพศศึกษายุคใหม่ไม่ควรเป็นเรื่องน่าอายอีกต่อไป

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ยุค 4.0 ที่มีการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุขอย่างองค์รวม แต่วัยรุ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศและมีทัศนคติผิด อีกทั้งตัวเลขด้านปัญหาสุขภาวะทางเพศเหล่านี้กลับโตสวนกระแส ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการลดปัญหาต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวก่อน และขยายการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรู้ มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย รวมทั้งยังควรส่งเสริมให้เกิดช่องทางต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเรื่องเพศศึกษาแก่วัยรุ่นอย่างถูกต้อง

ยูนิเซฟชี้กว่า 180 ล้านคนในประเทศที่เสียหายจากความไม่สงบ ไร้น้ำดื่มสะอาดบริโภค

เด็กที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง มีโอกาสเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดน้อยกว่าคนทั่วไปถึงสี่เท่า

การเข้าถึงน้ำดื่มน้ำใช้ที่ปลอดภัยและการสุขาภิบาลที่ดีของเด็ก โดยเฉพาะท่ามกลางความขัดแย้งและเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นเรื่องของสิทธิ ไม่ใช่อภิสิทธิ์ สำหรับประเทศที่ถูกรุมเร้าไปด้วยปัญหาความรุนแรง การถูกขับไล่ออกจากถิ่นฐาน ความขัดแย้งและความไม่มั่นคง น้ำมีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดต่อการอยู่รอดของพวกเด็ก ๆ

unite for children
Search: